Ús obligatori de mascaretes

A partir del 21 d’abril de 2020 és obligatori l’ús de mascareta en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

Aquesta obligació es regula a l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, publicada al BOE del dia 20/05/2020.

Com ha de ser la mascareta?

Es permet l’ús de qualsevol mena de màscara, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca. S’observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

Qui està obligat a portar mascareta?

Queden obligats a l’ús de màscares en els espais indicats anteriorment les persones de sis anys en endavant.

A qui no li és exigible portar mascareta?

a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de màscareta.

b) Persones a les quals l’ús de màscareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

c) Desenvolupament d’activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la màscareta.

d) Causa de força major o situació de necessitat.

Quan entra en vigor l’obligació d’ús de mascareta?

L’obligació de portar mascareta entra en vigor el 21/05/2020 i serà obligatòria durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves prorrogues.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).