TripAdvisor es situa com a millor canal per a la venda directa

TripAdvisor ha superat les OTES i la resta de fonts de trànsit com a origen de reserves realitzades al canal propi de l’hotel. Almenys això és el que afirma un estudi dut a terme per WIHP, una agència de màrqueting hoteler, i realitzat sobre al voltant de 40.000 hotels des de 2011.

Segons l’informe, TripAdvisor, amics i familiars i les OTES són, en aquest ordre, les principals fonts de trànsit que generen venda directa a la web de l’hotel.

tripadvisor

Així mateix, WIHP atribueix aquest ascens de la companyia de Boston al canvi en la seva estratègia i la seva creixent aliança amb els hotels independents, alhora qe desmitifica les xarxes socials com a canal de màrqueting, si bé destaca el seu poder pel que fa a les relacions públiques l’hotel es refereix, com a mitjà de comunicació amb els clients.

Font
Tecnohotel