La Generalitat accepta l’al·legació presentada per Hostaleria de Lleida i la inclou al nou reglament de la Taxa Turística

Al·legacions Taxa Turística. El Departament d’Economia de la Generalitat ha acceptat l’al·legació presentada per HOSTALERIA DE LLEIDA durant la tramitació de l’elaboració del nou Reglament de la “Taxa Turística”, que va entrar en vigor el passat 22/09/2017.

L’al·legació presentada per HOSTALERIA DE LLEIDA s’ha incorporat a l’article 12 del nou Reglament de l’impost d’estades en establiments turístics, en concret al seu apartat 3, i consisteix en què “l’assistent a la recaptació ha d’emetre a l’explotador de l’establiment o equipament turístic, per a cada període de liquidació, un document amb la relació de les estades efectuades respecte de les quals hagi recol·lectat i ingressat l’impost a l’Agència Tributària de Catalunya. Tot i això sens perjudici del subministrament d’informació que hagin pactat les parts en les seves relacions privades.”

La incorporació d’aquest apartat 3 a l’article 12, que no estava previst al text inicial del Projecte de Reglament, es va sol·licitar per HOSTALERIA DE LLEIDA per tal que el titular de l’establiment d’allotjament turístic tingui la garantia i constància que l’assistent a la recaptació de l’impost ha autoliquidat la totalitat de les estades efectuades en el mateix.

al·legacions taxa turística

L’assistent en la recaptació és una nova figura prevista a l’art. 32 de la Llei de la “Taxa turística” publicada el 30/03/2017. Poden ser assistents en la recaptació de l’impost els intermediaris d’empreses turístiques d’allotjament considerats en la normativa turística i tots els professionals, empreses, entitats o operadors de plataformes tecnològiques que comercialitzen serveis turístics d’allotjament o faciliten la relació entre el titular de l’explotació i les persones físiques que fan les estades, i acorden amb aquestes un avançament del preu a compte de l’estada i la satisfacció anticipada de l’impost en fer la reserva.

Per actuar com assistent en la recaptació cal l’habilitació expressa de l’Administració i la signatura del conveni corresponent, havent superat una auditoria prèvia dels seus sistemes informàtics.

Per tant, tingueu en compte quan contracteu amb plataformes tecnològiques o altres intermediaris turístics que hagin estat habilitats per l’Administració com a “assistents en la recaptació”, percebent un avançament del preu a compte de l’estada i la satisfacció anticipada de la “taxa turística” en fer la reserva, que us hauran d’entregar un certificat de les estades corresponents al vostre establiment que hagin recaptat i ingressat a l’Agència Tributària de Catalunya per a cada període de liquidació.

Document relacionat
Es publica el nou reglament de la Taxa Turística