Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball per a l’any 2020 (Convocatòria anticipada)

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert la convocatòria anticipada per a l’any 2020 dels ajuts a la contractació per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

Beneficiaris
Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

S’exceptuen les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les empreses de treball temporal.

Les persones destinatàries dels ajuts són les persones en situació d’atur, més grans de 45 anys, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l’inici del contracte de treball a subvencionar.

Per a aquesta convocatòria es considera col·lectiu prioritari les persones amb un grau reconegut oficialment de discapacitat superior o igual al 33%, d’acord amb el que preveu la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

Accions subvencionables
En el marc de la mesura de contractació, es consideraran actuacions subvencionables els contractes de treball que se celebrin amb les persones en situació d’atur més grans de 45 anys que determina la base 5, de l’annex 1 de les bases.

Les entitats sol·licitants de la subvenció són les encarregades de dur a terme la contractació, mitjançant contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya.

La durada màxima subvencionable de cada contracte, inclosa, si escau, la seva pròrroga, és de 12 mesos; tret que es tracti de la contractació d’una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% que podrà ser fins a 18 mesos.

Despeses subvencionables
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini i les condicions que determinin aquestes bases, així com les que puguin preveure les corresponents convocatòries. En cap cas, el cost dels bens o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Termini de realització
Inici dels contractes subvencionats
Els ajuts a la contractació previstos a la present convocatòria es correspondran a contractes que es subscriguin entre l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el 30 de setembre de 2020, inclòs.

Finalització del període de contractació subvencionada
El període de contractació subvencionat finalitzarà el 29 de setembre de 2021, inclòs.

Dotació pressupostària
L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és d’1.000.000,00 euros.

Quantia

  • 1.050 euros pel mòdul mensual.
  • 34,52 euros pel mòdul diari.

Lloc de presentació
Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), concretament buscant el tràmit Foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball en el cercador de Tràmits gencat.

Termini de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i restarà obert fins el 30 de setembre de 2020, inclòs.

Normativa
Convocatòria (DOGC núm. 8026 de 18.12.2019)
Modificació de Bases (DOGC núm. 7748 de 15.11.2018)
Bases reguladores (DOGC núm. 7677 de 02.078.2018)