Subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l’any 2019

La Generalitat de Catalunya ha convocat les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l’any 2019.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les persones jurídiques, públiques o privades, els ens locals, les associacions d’ens locals i els seus organismes autònoms, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Accions subvencionables

a) La implantació, amb personal propi o extern, d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 (en endavant, Reglament EMAS), i la posterior verificació portada a terme per un verificador ambiental acreditat, en establiments situats dins del territori de Catalunya.

“b) La implantació, amb personal propi o extern, d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb la norma ISO 14001, i la posterior certificació portada a terme per un certificador ambiental acreditat, en establiments situats dins del territori de Catalunya.

“c) La renovació del registre EMAS, d’acord amb l’article 6.1 del Reglament EMAS.

“Les actuacions subvencionables han d’haver estat verificades o certificades des del dia següent al dia de tancament del termini de presentació de sol·licituds de l’anterior convocatòria fins al dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria vigent.”

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta, i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores.

Termini de realització

Són objecte de subvenció les actuacions que hagin estat verificades o certificades durant tot l’any anterior al de la convocatòria vigent i fins al dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria vigent.

Dotació pressupostària

140.000 euros.

Quantia

Implantació d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament EMAS, degudament verificat:

a) Activitats incloses a l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d’11.12.2009): 5.000 euros.

b) Activitats incloses a l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 4.000 euros.

c) Resta d’activitats: 2.000 euros.

Renovació del registre EMAS, d’acord amb l’article 6.1del Reglament EMAS.

a) Activitats incloses a l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 1.200 euros.

b) Activitats incloses a l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 800 euros.

c) Resta d’activitats: 500 euros.

Lloc de presentació

a) En el cas dels ens locals, mitjançant l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web: http://www.eacat.cat.

b) La resta de persones sol·licitants, per via telemàtica, utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i a través del Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya.

Termini de presentació

Un mes des de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 7887 de 30.05.2019)
Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 7293 – 24/01/2017)
Bases reguladores (DOGC núm. 6871 – 17/05/2015)