Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP), per a l’any 2019

La Generalitat de Catalunya a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obertr la convocatòria, per a l’any 2019, de les subvencions previstes a l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Aquesta actuació contribueix a assolir el resultat següent definit per l’objectiu específic del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020: fomentar la contractació a través dels ajuts salarials i altres tipus de mesures adreçades a que les persones ocupadores creïn noves oportunitats per a les persones joves.

Beneficiaris

a) Els ajuntaments de Catalunya,
b) Els consells comarcals de Catalunya,
c) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.

Les accions executades en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M90P001, del Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil s’hauran d’adreçar obligatòriament a persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, que estiguin registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari.

No podran participar en aquesta convocatòria les persones que hagin participat en les convocatòries dels exercicis 2017 i 2018.

Accions subvencionables
En el marc de la mesura de Contractació, es consideraran actuacions subvencionables contractar en la modalitat de contracte en pràctiques persones joves inscrites en el Registre com a beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Requisits
Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de complir a més, els requisits següents:

a) Constar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

b) Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

c) Altres requisits que pugui determinar cada convocatòria.

Característiques
Les entitats sol·licitants de la subvenció seran les encarregades de dur a terme la contractació, en la modalitat de contracte en pràctiques, durant un període de, com a mínim 6 mesos a jornada completa, de les persones joves inscrites com a beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

La persona destinatària ha de prestar els serveis previstos al contracte en un centre de treball de Catalunya i sota la supervisió d’una persona tutora designada per l’entitat beneficiària, de la qual cosa es deixarà constància mitjançant el sistema d’informació que indiqui la Guia de prescripcions tècniques.

Termini de realització
El termini màxim per iniciar les actuacions objecte d’aquesta convocatòria és el 31 d’octubre de 2019 aquest inclòs, i la data màxima de finalització de l’acció subvencionable és el 30 d’abril de 2020, aquesta inclosa, sens perjudici que aquest darrer termini es vegi afectat pels supòsits d’interrupció dels contractes en pràctiques regulats a l’article 11.1b del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Dotació pressupostària
13.000.000,00 d’euros

Quantia
La quantia del mòdul de subvenció al qual fa referència la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol és d’11.000,00 euros.

El màxim de contractes a subvencionar per a cada tipus d’entitat, tal com estableix la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, són els següents:

a) En cas que l’entitat beneficiària sigui una administració local, el nombre màxim de contractes de treball en pràctiques subvencionables no pot ser superior a 20.

b) En cas que l’entitat beneficiària sigui una entitat sense ànim de lucre, el nombre de contractes de treball a subvencionar no pot ser superior a 4 ni superar el 50% de la plantilla mitjana dels 12 darrers mesos de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una entitat que hagi tingut una plantilla mitjana de fins a una persona contractada, que podrà tenir com a màxim un contracte subvencionat.

Lloc de presentació
Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), concretament buscant el tràmit “Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya” en el cercador de Tràmits gencat. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/).

Termini de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Normativa
Convocatòria (DOGC núm. 7913 de 09.07.2019)
Bases reguladores (DOGC núm. 7665 de 17.07.2018)

Observacions
No es poden subcontractar les actuacions previstes en aquesta Ordre.