S’inicia el tràmit d’informació pública de l’Avantprojecte de Llei d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives

Avui divendres 20 de juny de 2014, s’ha publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), l’Edicte pel qual se sotmet a informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils, l’Avantprojecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives, tramitat i elaborat pel Departament d’Interior. És a dir, el termini per presentar al·legacions al text d’aquest Avantprojecte de Llei finalitza el proper dimecres 9 de juliol de 2014.

Aquest Avantprojecte de Llei derogarà la vigent Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, actualment vigent.

L’Avantprojecte de Llei té molta importància per al nostre sector, ja que regularà les activitats  recreatives musicals (bars musicals, discoteques, sales de festa i similars), les activitats recreatives de caràcter extraordinari, i supletòriament les activitats recreatives de restauració (bars, restaurants…).

Alguns dels aspectes que tracta aquest Avantprojecte de Llei són els drets i obligacions dels titulars dels establiments i de les persones usuàries, les condicions i requisits generals de les activitats i els establiments (horaris, assegurances, etc.), el règim de llicències i autoritzacions, o la inspecció i sanció.

Us adjuntem l’Edicte publicat avui al DOGC i el text íntegre de l’Avantprojecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives.

Degut a la seva importància, desde Hostaleria de Lleida analitzarem el text de l’Avantprojecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives i presentarà les corresponents al·legacions.

Podeu enviar-nos les vostres observacions o suggeriments abans del dijous 3 de juliol de 2014, per tal de tenir temps de fonamentar les al·legacions a:

Departament Jurídic de la Federació d’Hostaleria de Lleida
Sr. Javier Portolés García
Tel. 973.24.88.58
E-mail: jportoles@hostaler.org

Documents Relacionats
Avantprojecte Lleis d’espectacles públics
Edicte Avantprojecte Llei d’espectacles públics