S’aprova el Pla Estratègic de Turisme 2013-2016

En la darrera sessió del Consell Executiu, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla Estratègic de Turisme 2013-2016 i les Directrius Nacionals de Turisme 2020. Aquest document defineix el model turístic de Catalunya a mig termini i orienta la política turística tant de la Generalitat de Catalunya com dels agents públics i privats per als propers anys.

El Pla Estratègic de Turisme marca com a objectius per al 2016:

• Augmentar la despesa i els ingressos dels turistes, amb especial incidència en el període de setembre a juny.
• Augmentar l’estada promig del turista, l’índex de repetició i com aspecte molt important, augmentar l’índex de satisfacció dels turistes.
• Millorar l’equilibri territorial del PIB turístic i l’ús turístic que se’n fa del patrimoni natural i cultural.
• Incrementar el poder de la marca Catalunya.

El document també estableix les Directrius Nacionals de Turisme amb l’any 2020 com a horitzó:

1. Un projecte de país internacional. El turisme com a un dels fonaments del projecte nacional de Catalunya, amb una projecció cada cop més internacional.

2. Catalunya, destinació de destinacions. Catalunya, un conjunt harmònic de destinacions autònomes, sostenibles i competitives.
3. El producte, base del màrqueting. Una oferta de qualitat orientada a una demanda de qualitat.
4. Una direcció de turisme transversal. Intel·ligència, eficiència i influència transversal com a fonaments de la direcció general de Turisme.
5. Excel·lència. Formació, innovació, idiomes i noves tecnologies com a elements clau per a l’excel·lència.

Cada una d’aquestes grans directrius té vinculat un programa d’actuacions i uns objectius específics.

Amb l’aprovació del Pla Estratègic i les Directrius Nacionals de Turisme i la implementació del Pla de Màrqueting, tant des del sector públic com el privat comptem amb les eines necessàries per afrontar el futur amb garanties i mantenir la posició de lideratge que actualment ocupa Catalunya.

Enllaç Relacionat

Pla Estratègic de Turisme 2013-2016