Reobertura de bars i restaurants després d’un tancament de 38 dies

Després de l’últim tancament de bars i restaurants que ha durat 38 dies, imposat per la Generalitat com a mesura de salut pública per lluitar contra la covid-19; per fi, el dissabte 21/11/2020 s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta resolució entra en vigor el dilluns 23/11/2020 i les mesures que recull tenen una durada de 14 dies.

La mesura més important per al nostre sector es que permet la reobertura d’establiments d’hostaleria i restauració amb les següents condicions (apartat 13 de la resolució):

– El consum s’ha de realitzar sempre a la taula (està prohibit consumir a la barra).

– Interiors:

  • L’aforament es limita al 30% de l’autoritzat.
  • S’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
  • S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

-Terrasses:

S’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres  entre comensals de taules o grups de taules diferents.

Es limita a 4 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” (grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possi).

S’ha de garantir la distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula ha de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

– S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

No es pot dur a terme servei en taula més enllà de les 21:30 hores. A partir d’aquesta hora l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment, d’acord amb la franja horaria que us indiquem a continuació:

Horaris d’obertura de la restauració (apartat 5 de la resolució):

  • Consum a l’establiment: franja compresa entre les 06.00 hores i les 21:30 hores.
  • Recollida de menjar a l’establiment (take away): franja compresa entre les 06.00 hores i les 22.00 hores.
  • Prestació de serveis de restauració a domicili (delivery): franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

Pel que fa a l’horari de les activitats de restauració dels hotels i altres allotjaments turístics per les persones que estan allotjades, no hi ha limitació horària per prestar serveis de restauració, tal i com ens van confirmar des de la Direcció General de Turisme.

Si que hi hauria la limitació general d’horaris regulada en aquesta resolució (franja compresa entre les 06.00 hores i les 21:30 hores) per aquelles persones que no estan allotjades a l’hotel i altres allotjaments.

Altres mesures de salut pública que pròrroga la resolució i que també afecten al nostre sector son les següents:

Limitació de l’entrada i sortida de persones

A Catalunya: Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius que s’indiquen a la Resolució i que són els mateixos que existien fins ara (p. ex. assistència a centres sanitaris, obligacions laborals, professionals o empresarials, retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada i inajornable, etc…)

Als municipis de divendres a dilluns: Addicionalment, durant el temps de vigència de l’esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions previstes en el punt anterior.

Mesures de restricció de la mobilitat nocturna

Prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

Excepció:

  • Desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament (Desplaçament per assistència sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia per raons d’urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent).
  • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.
  • Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.
  • Igualment, durant l’horari de restricció de la mobilitat, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

Segons els trams del Pla d’obertura progressiva d’activitats elaborat pel Departament de Salut de Generalitat es preveuen quatre trams d’una durada de quinze dies cada tram.

Segons aquest Pla, si els indicadors sanitaris relacionades amb la pandèmia de la covid-19 són favorables s’avançarà de tram, per la qual cosa el confinament municipal finalitzaria el 6/12/2020 per passar a ser un confinament comarcal que s’iniciaria el 7/12/2020 fins al 21/12/2020, amb mobilitat restringida entre les 6:00 del divendres fins les 6:00 hores del dilluns. El confinament perimetral de Catalunya finalitzaria el 21/12/2020, sense restriccions de mobilitat el cap de setmana.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).