Renda 2012, obert el període de presentació

S’ha obert el període de presentació de la declaració de la Renda de l’any 2012 que finalitza el proper 2 de juliol. Si voleu que aquest tràmit us el fem desde la federació truqueu al departament fiscal 973 248858 per reservar hora.

La documentació necessaria per confeccionar la declaració es la següent:

FAMILIARS AMB DRET A DEDUCCIÓ DE LA QUOTA

• En el cas de rendes familiars, dades de tots els membres que convisquin, menors de 25 anys, DNI o data de naixement, sempre i quan tinguin ingressos inferiors a 8.000 € i que no hagin fet la declaració de renda pel seu compte.
• En el cas de discapacitats, no hi ha limitació d’edat, necessitem certificat del grau d’invalidesa, conforme és superior al 33% i que tinguin ingressos inferiors a 8.000 €.

RENDIMENTS DE TREBALL

• Certificat de l’empresa on treballeu.
• Certificat expedit per l’INEM, en el cas de cobrar ATUR. Pagament únic (veure límits)
• Quantitats cobrades de FOGASA, endarreriments, indemnitzacions (veure límits)
• Certificat de l’INSS o Classes Passives en cas que sigueu Pensionista, per Jubilació o Invalidesa Permanent o Total.
• Certificat de l’INSS si heu cobrat per baixa de malaltia o INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA, o baixa per maternitat.
• Quota d ’afiliació a col•legis professionals, o sindicats, amb la finalitat de deduir-la, així com les despeses de defensa jurídica per reclamació de drets laborals.
• En cas de matrimoni separat mitjançant sentència judicial i ser vós qui percebeu la prestació per manutenció, haureu d’indicar-nos la quantitat percebuda.

RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI.

• Rebuts de l’Impost de Béns Immobles, IBI (abans rebuts de contribució), de tots els vostres béns, rústics i urbans. Imprescindible necessitem la Referència cadastral.
• Escriptures de compravenda en el cas que no tingueu rebut de contribució .
• En el cas d’arrendament de vivendes, l’import anual de la renda cobrada i totes les despeses que pagueu per aquesta vivenda, inclòs els interessos de crèdits hipotecaris, per deduir-vos els interessos.

RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI

• Certificats bancaris dels interessos percebuts al llarg de tot l’any 2012.(Llibretes a termini, comptes corrents, accions, lletres del tresor, etc). Cas de bons de la Generalitat (portar certificat, no apareixen a les dades fiscals)
• Variacions patrimonials, venda d’accions: valor i data d’adquisició i venda del bé venut. Així com premis rebuts.

ACTIVITATS EMPRESARIALS, INDUSTRIALS, COMERCIALS, PROFESSIONALS I AGRICULTORS

• Llibres d’ingressos, despeses i inversions, o en el cas que estigueu acollit a mòduls, el tancament de l’exercici 2011, (sempre i quan aquest tràmit no estigui gestionat pel nostre despatx.)

• En el cas dels AGRICULTORS, tots els certificats que us hagin fet i les possibles compres de maquinària i despeses.

ALTRES RENDIMENTS

En cas que tingueu altres rendiments, ens cal la informació que s’hi refereixi, plans de pensió, venda de finques, INDEMNITZACIONS, EXPROPIACIONS I SUBVENCIONS PERCEBUDES EN CONCEPTE D’ADQUISICIÓ DE VIVENDES, cobrament d’interessos per retard en l’expropiació, traspàs o venda del negoci. Cobrament de beques públiques, prestacions o ajudes familiars.
Ajudes per l’emancipació dels joves per arrendament de vivenda.

DEDUCCIONS DE LA QUOTA

• Deducció per donatius a entitats protegides i/o que fomentin la llengua catalana, i que beneficiïn el medi ambient.
•Despeses hipotecàries i interessos financers per adquisició de vivenda habitual,(cas de treballar amb Unim o Caixa Catalunya, portar tots els rebuts pagats, la informació fiscal no es correcta)
•Rebuts de lloguer, en cas que visqueu en vivenda arrendada, nom, NIF arrendador i referència cadastral de la vivenda.
•Despeses per obres d’adequació de vivenda per a minusvàlids.
•Factures d’obres de millores a la vivenda habitual per eficiència energètica, utilització energies renovables, seguretat, estanquitat edificis i accessibilitat com a instal•lació d’ ascensors, substitució instal•lacions elèctriques, aigua, gas, etc
•A partir del 7 de maig de 2011 factures d’ aquestes característiques invertides en qualsevol altra vivenda propietat del contribuent.(arrendada o segona residencia)
•També son deduïbles les quotes d’ afiliacions a partits polítics, màxim 600 euros.
•Aportacions a plans de pensions.
•Inversió participacions socials entitats noves o empreses amb tres anys segons requisits.
•Interessos per préstecs per a estudis de màster o doctorat

REDUCCIÓ BASE IMPOSABLE

En cas de matrimoni separat mitjançant sentència judicial i que sigueu vós qui pagueu les quantitats en concepte de manutenció a la vostra esposa, caldrà presentar justificants dels pagaments i la sentència judicial que us obliga a l’ esmenta’t pagament.

DECLARACIÓ DE PATRIMONI

El valor dels seus bens ha de ser superior a 2.000.000 de euros. El límit de la exempció de la vivenda habitual es de 300.000 euros. I mínim exempt de 700.000€

Ha d’ aportar el valor de tots els seus bens mobles (dipòsits comptes corrents, o fixos, valors en accions, assegurances de vida, etc) i bens immobles així com tots els deutes de que sigui titular a 31 de desembre de 2012.

RECORDEU COMUNICAR-NOS SI HEU FET UN CANVI DE DOMICILI RECENTMENT, PER TAL DE FER LA VARIACIÓ DE DADES A HISENDA.

RECORDEU PORTAR LES DADES FISCALS QUE LI ENVIA HISENDA.

En el cas de ser el primer any que et confeccionem la declaració, aportar còpia de la declaració dels últims 3 anys.