Reial Decret estatal sobre informació dels al.lèrgens: Què heu de saber d’aquesta normativa?

Al BOE del passat dimecres 4 de març, es va publicar el Reial Decret 126/2015, de 27 de febrer, que regula la informació alimentària (principalment al·lèrgens) dels aliments per a la venda al consumidor final sense envasar.

Aquest Reial Decret recull com a forma de suport de la informació la forma escrita, i també la forma oral i en altres suports, com seria el cas dels digitals.

La flexibilització i el detall d’aplicació, en relació al Reglament Europeu la trobem en el següent text:

“(…) facilitarse de forma oral, siempre y cuando:

1.º La información se pueda suministrar fácilmente y cuando sea solicitada, antes de finalizar el acto de compra, por parte del personal del establecimiento o a través de medios alternativos que no supongan un coste adicional para el consumidor.”

En aquest cas, la informació haurà d’estar, també, registrada per escrit a l’establiment. Per tal què pugueu complir amb l’obligació de registrar aquesta informació, us adjuntem els següents documents:

FITXA DEL PLAT AMB INDICACIÓ DEL TIPUS D’AL·LÈRGEN (EN CATALÀ)

FITXA DEL PLAT AMB INDICACIÓ DEL TIPUS D’AL·LÈRGEN (EN CASTELLÀ)

MODEL DE DOCUMENT D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR SOBRE AL·LÈRGENS (EN CATALÀ)

MODEL DE DOCUMENT D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR SOBRE AL·LÈRGENS (EN CASTELLÀ)

El Reial Decret també recull que: “debe indicarse en el lugar del establecimiento donde se encuentra disponible la información o que los consumidores pueden dirigirse al personal del establecimiento.”

Per a complir amb aquesta part de la normativa es poden utilitzar els rètols informatius que des d’Hostaleria de Lleida s’han elaborat en català, castellà i aranès, i que són els vàlids i vigents:

RÈTOL D’AVÍS PER A LES PERSONES AMB AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES (EN CATALÀ)

RÈTOL D’AVÍS PER A LES PERSONES AMB AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES (EN CASTELLÀ)

RÈTOL D’AVÍS PER A LES PERSONES AMB AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES (EN ARANÉS)

Cal saber que aquest Reial Decret preveu que la llengua en la informació alimentària obligatòria, s’expressarà, al menys, en castellà, llengua oficial de l’Estat.

Per últim, indicar que aquest Reial Decret no fa menció a l’obligatorietat de formació del personal, sense detriment de les indicacions o regulacions que es generin en un futur a Catalunya o de la conveniència d’adquirir coneixements específics sobre al·lèrgens.

Per qualsevol dubte, davant l’oferiment d’un curs de formació per als vostres treballadors sobre els al·lèrgens i intoleràncies, truqueu a l’Aula de Formació Manel Martín (Tel. 973.28.92.38), atès que actualment, tal i com us hem dit, el Reial Decret espanyol no obliga a fer formació específica. Des d’Hostaleria de Lleida us informarem de qualsevol novetat que, sobre formació d’al·lèrgens, es pugui produir.

Per ampliar qualsevol informació sobre aquest Reial Decret estatal d’al•lèrgens, no dubteu posar-vos en contacte amb Hostaleria de Lleida (Tel. 973.24.88.58, e-mail: federacio@hostaler.org )