Ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents – PAREER II (Bases reguladores)

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha publicat les bases reguladores d’ajuts amb l’objecte d’incentivar i promoure la realització d’actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d’emissions de diòxid de carboni, mitjançant l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l’aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars ( rehabilitació energètica ).

Com a objectiu general del Programa es busca contribuir a assolir els objectius establerts tant a la Directiva 2012/27 / UE, relativa a l’eficiència energètica com en el Pla d’Acció 2014-2020, alhora que es crearan oportunitats de creixement i ocupació en diferents sectors econòmics, especialment en el sector de la construcció, afavorint la regeneració urbana, i contribuint a la cohesió econòmica, territorial i social.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquest Programa d’ajuts:

a) Els propietaris d’edificis existents destinats a qualsevol ús, sempre que tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.

b) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge, constituïdes d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.

c) Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis, que reuneixin els requisits que estableix l’article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.

d) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l’actuació a incloure en el Programa.

e) Les empreses de serveis energètics (ESEs), entenent com a tal la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis. Per poder ser beneficiàries, aquestes empreses hauran d’actuar en funció de contracte amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en la tipologia de projectes recollits en aquestes bases, havent d’acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

Accions subvencionables

1. Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.
2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.
3. Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.
4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.

Requisits
Atès el caràcter incentivador de les ajudes, les actuacions objecte d’estes no podran haver-se iniciat abans de l’entrada en vigor del Programa.

Dotació pressupostària
Es determinarà en la convocatòria.

Termini de presentació
Es determinarà en la convocatòria.

Normativa
Bases reguladores (BOE 309 de 21.12.2017)