Registre horari: Normativa, actuació i penalitzacions de l’administració

La nova legislació exigeix a l’empresari el registre de les jornades dels treballadors amb contracte a temps parcial i ara també dels que estan a jornada completa. El no compliment d’aquest control deriva en sancions imposades per la Inspecció de Treball i la Seguretat Social. En aquest article expliquem els detalls.

El Reial Decret Llei 16/2013 , de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors inclou a la Llei de l’Estatut dels Treballadors una disposició que preveu el registre diari de la jornada dels treballadors i l’obligació de l’empresari de portar el còmput de les hores dels seus treballadors a temps parcial.

Pla de Control 2016
El Pla de Control 2016 de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social ha endurit els controls i està incrementant la revisió d’aquells aspectes que tinguin a veure amb l’activitat de l’empresa, els seus empleats i l’horari de funcionament, amb especial atenció a els registres de jornada i quadrants de treball de treballadors a temps parcial.

Com a novetat en aquestes actuacions figura la vigilància també en el registre de jornades a temps complet que fins al moment no eren obligatòries. Amb això, la Inspecció de Treball pretén evitar el frau en la realització d’hores extraordinàries i procurar la seva correcta vigilància, retribució i cotització.

Condicions i compliment del registre
Si bé ja en el contracte de l’empleat a temps parcial s’ha d’indicar la distribució de la jornada laboral, l’empresari ha de complir per llei dues obligacions addicionals a aquesta indicació i al registre diari de l’horari:

  • Realització del registre horari diari i còmput total per mes d’hores ordinàries i extraordinàries i lliurament de còpia del resum al treballador al costat del seva nomina.
  • Conservació dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys.

Però què passaria en cas d’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’empresari?

De comprovar-se falta alguna en el registre el contracte del treballador contractat a jornada parcial es presumeix automàticament a jornada completa i fan d’ofici el canvi.

Actualment la Inspecció de Treball de Lleida té aquestes instruccions de modificar la jornada parcial a convertir-la en jornada sencera i procedir a reclamar les diferències de cotització de 4 anys enrere o des de la seva antiguitat. La Federació d’Hostaleria ha tingut contactes amb la Inspecció i a dia d’avui, no estant aplicant les instruccions que tenen però, que si continuen comprovant, que no s’està complint amb el registre horari començaran a fer-ho.

Som conseqüents que això ens suposa més tasca de gestió, però es molt important fer-ho, ja que la pròxima campanya que realitzarà la Inspecció de Treball serà una de la documentació que demanaran.
Si l’incompliment es degués a qüestions formals o documentals es contemplaria una multa d’entre 60 i 625 euros per una infracció considerada lleu contemplada en el Art.6.6 de la Llei d’Infraccions de l’Ordre Social (LISOS).

Donant-se el cas d’incompliment en matèria de jornada i d’acord amb l’Art.7 nº5 d’aquesta Llei la imposició de multa seria a partir dels 626 euros amb un grau màxim de 6.250 euros.

Print