Inspeccions de treball controlant els registres de jornada dels treballadors

Ja us vam avançar que la inspecció iniciaria visites per comprovar si les empreses estan complint amb el registre diari de les jornades de treball. A dia d’avui, ja us podem confirmar que així ha estat i us tornem a recordar, que s’ha de complir amb el registre diari de la jornada i la entrega del resum mensual de hores i indicar si s’han fet hores extres o complementaries. També us volem comentar, que el treballador té l’obligació d’anotar l’horari que realitza i en cap cas es pot negar a no fer-ho.

El Reial Decret Llei 16/2013 , de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors inclou a la Llei de l’Estatut dels Treballadors una disposició que preveu el registre diari de la jornada dels treballadors i l’obligació de l’empresari de portar el còmput de les hores dels seus treballadors a temps parcial.

-Pla de Control 2016

El Pla de Control 2016 de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social ha endurit els controls i està incrementant la revisió d’aquells aspectes que tinguin a veure amb l’activitat de l’empresa, els seus empleats i l’horari de funcionament, amb especial atenció a els registres de jornada i quadrants de treball de treballadors a temps parcial.

Com a novetat en aquestes actuacions figura la vigilància també en el registre de jornades a temps complet que fins al moment no eren obligatòries. Amb això, la Inspecció de Treball pretén evitar el frau en la realització d’hores extraordinàries i procurar la seva correcta vigilància, retribució i cotització.

-Condicions i compliment del registre

Si bé ja en el contracte de l’empleat a temps parcial s’ha d’indicar la distribució de la jornada laboral, l’empresari ha de complir per llei dues obligacions addicionals a aquesta indicació i al registre diari de l’horari:

Realització del registre horari diari i còmput total per mes d’hores ordinàries i extraordinàries i lliurament de còpia del resum al treballador al costat del seva nomina.

Conservació dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys.

-Però què passaria en cas d’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’empresari?

De comprovar-se falta alguna en el registre el contracte del treballador contractat a jornada parcial es presumeix automàticament a jornada completa i fan d’ofici el canvi.

Actualment la Inspecció de Treball de Lleida té aquestes instruccions de modificar la jornada parcial a convertir-la en jornada sencera i procedir a reclamar les diferències de cotització de 4 anys enrere o des de la seva antiguitat. La Federació d’Hostaleria ha tingut contactes amb la Inspecció i a dia d’avui, no estant aplicant les instruccions que tenen però, que si continuen comprovant, que no s’està complint amb el registre horari començaran a fer-ho.

Som conscients que això ens suposa més tasca de gestió, però es molt important fer-ho, ja que la pròxima campanya que realitzarà la Inspecció de Treball serà una de la documentació que demanaran.

Si l’incompliment es degués a qüestions formals o documentals es contemplaria una multa d’entre 60 i 625 euros per una infracció considerada lleu contemplada en el Art.6.6 de la Llei d’Infraccions de l’Ordre Social (LISOS).

Donant-se el cas d’incompliment en matèria de jornada i d’acord amb l’Art.7 nº5 d’aquesta Llei la imposició de multa seria a partir dels 626 euros amb un grau màxim de 6.250 euros.