Recordatori FISCAL

Calendari Fiscal 2015

Dia 20 de gener: es liquidaran les retencions de lloguers i capital mobiliari (model 115-123), Últim dia recepció dades i enviament telemàtic: 15 de gener
Dia 30 de gener: es liquidarà el IVA (303) i pagaments a compte de renta (130-131), i resum anual IVA (MOD 390) Últim dia de recepció de dades i enviament telemàtic: 23 de gener
Dia 2 de febrer, es presentaran els models anuals de retencions de lloguer i capital mobiliari (models 180/193)
Dia 2 de març, es presentarà:

  • Model 347- informatiu operacions >3005.06€ amb proveïdors i clients
  • I model 184 informatiu de resultats de las S.C.P. i C.B.

Cada vegada l’Agència Tributària obté més informació de la creuada de dades amb diferents entitats (bancs, notaris, etc) i organismes oficials(seguretat social, cadastre, etc), a més de la pròpia informació que es dóna amb la presentació del model 347, on diem què quantitat i a que proveïdor hem comprat. Per aquesta raó, i també per anticipar-nos al possible pagament d’impostos, i revisió de totes les dades, és IMPORTANT rebre la vostra informació i/o documentació en la major brevetat possible.

Així mateix, si no disposem de les dades en el termini indicat, tindrem que portar els impostos als bancs, amb la dificultat i problemes que això cada vegada ocasiona.

MODIFICACIÓ DE RETENCIONS a partir de L’ú de gener 2015:

-Les retencions de professionals baixen del 21% al 19%- casos especials de rendiments < 15.000€ any anterior, al 15%, i primer any empresarial al 9%
-El 19% per rendiments derivats de impartir cursos, conferències, col•loquis, seminaris i similars
-Retencions LLOGUERS i rendiments de capital mobiliari del 21% al 20%
-El pagament a compte de renda- model 130- no varia- es liquida trimestralment el 20% del benefici obtingut.

IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

Si es paga lloguer, revisar que s’apliqui correctament la retenció del 20%