Recordatori: Canvi pels autònoms en les notificacions i tràmits amb la seguretat social

L’Ordre ESS/484/2013 de 26 de març, va regular el Sistema de remissió electrònica de dades (Sistema RED) d’àmbit de la Seguretat Social, ampliant l’àmbit d’aplicació del Sistema RED de forma obligatòria, als treballadors inclosos en els Règims Especials de Treballadors Autònoms tant com persona física o dins d’una societat o cooperativa.

Aquesta obligació serà vigent, el pròxim 1 d’octubre de 2018. Abans d’aquesta data, tots els autònoms que no tinguin certificat digital se l’hauran de tramitar.
Per complir amb aquesta obligació, serà necessari que el treballador autònom disposi d’un certificat digital al seu nom i, haurà de fer ús dels serveis electrònics que posa a disposició la Seguretat Social a través de la Sede Electrónica de la Seguretat Social (SEDESS).

Al SEDESS es pot fer diversos tràmits personals com laborals: petició vida laboral, canvis de número de compte corrent, canvis de domicili, telèfon o mail, corrent pagament de les quotes d’autònom, etc.

L’obligació de l’ús dels mitjans electrònics suposa també, la inclusió obligatòria al sistema de notificacions electròniques, això vol dir, que la Seguretat Social (SS) no enviarà més notificacions via correu postal, sinó que, les notificacions es comunicaran a la bústia electrònica de la SS i l’autònom, haurà de connectar-se i acceptar o rebutjar la notificació, si la notificació queda sense atendre, quedarà rebutjada. El termini per accedir a la notificació serà de 10 dies naturals.
Les actuacions que es rebran mitjançant la bústia electrònica, poden ser algunes de les que detallem:

– Reclamació de deutes
– Providències de constrenyiment
– Comunicació de l’inici del procediment de deducció
– Actes del procediment de:

*Constrenyiment de quotes i conceptes de recaptació conjunta i altres recursos;
*Ajornament del pagament de deutes amb la SS;
*Devolució d’ingressos indeguts a la SS i saldos creditors emesos per la TGSS;
*Concessió de moratòries i exempció de quotes en els casos de força major;

És important que el vostre gestor laboral tingui a disposició el vostre certificat digital, per tal de poder fer tràmits, dels quals estigui autoritzat, a fer en nom vostre.

El departament laboral us pot facilitar la tramitació del vostre certificat digital fent entrega del mateix dins un USB i per altra banda, oferim el servei, de control setmanal de notificacions electròniques.

Estem a la vostra disposició per qualsevol dubte que tingueu respecte d’aquesta nova normativa.