Recomanacions en cas de sinistre en un establiment d’hostaleria

A continuació analitzarem els aspectes a tenir en compte per tal de minimitzar els perjudicis de tots tipus que un fet tant desgraciat com un sinistre pot provocar en un establiment d’hostaleria.

Què és un sinistre?

A l’àmbit de les assegurances, un sinistre es pot definir com la manifestació del risc assegurat. És un esdeveniment que origina danys concrets que es troben garantits a la pòlissa fins determinada quantia, obligant a l’Asseguradora a restituir, total o parcialment, a l’assegurat o als seus beneficiaris, el capital garantit en el contracte de l’assegurança. És la realització del risc previst al contracte. Un sinistre pot esdevenir per diferents causes:

a) Per causes pròpies.
b) Per causes externes (danys produïts per un tercer).
c) Per causes naturals (per exemple: inundacions, incendis, etc.).

En el present document, volem donar-vos dos tipus de recomanacions. D’una banda, les recomanacions preventives i, de l’altra, les que s’han d’adoptar quan ja s’ha produït el sinistre.

1. Recomanacions preventives.

1.1. Disposar de la comunicació prèvia o llicència ambiental, els controls inicials i periòdics de l’activitat amb resultat favorable i les revisions tècniques fetes d’aquelles instal·lacions que ho requereixin.

La comunicació prèvia o llicència ambiental són els documents administratius més importants per una empresa hostalera, atès que emparen l’exercici legal de l’activitat. Davant qualsevol dany que patim o puguem produir a un tercer, mitjançant aquest document podrem acreditar que l’activitat d’hostaleria està correctament autoritzada. En aquest sentit, també és molt important passar els controls inicials i periòdics corresponents, així com fer les revisions tècniques de les instal·lacions que estiguin sotmeses a aquest requisit (per exemple: ascensors, extintors, baixa tensió, etc. …).

1.2. Tenir contractada una pòlissa d’assegurança de danys i que estigui vigent al moment de produir-se el sinistre.

El requisit previ per tenir dret a indemnització pels danys patits en el negoci és tenir contractada una pòlissa d’assegurança de danys (inclosa al conegut col·loquialment com “combinat de comerç”) que estigui vigent al moment de produir-se el sinistre. Si únicament és té contractada una pòlissa de responsabilitat civil, que cal recordar que és obligatòria, no es té dret a indemnització per incendi, robatori, inundació, etc.

És molt importat valorar correctament l’objecte assegurat i mantenir actualitzada aquesta valoració si s’han fet millores durant la vigència de la pòlissa, per tal d’evitar una “infraassegurança”. Així mateix, recomanen llegir amb atenció totes les condicions generals i particulars de la pòlissa.

La pòlissa d´assegurança de danys ha d’incloure la cobertura d’almenys un d’aquests, riscs: incendi, robatori, trencament de vidres, danys a maquinaria, equips electrònics, ordinadors, o modalitats combinades dels mateixos, com, per exemple, les pòlisses conegudes com multirisc de la llar, de comunitats, d´oficines, de comerços, de tallers, de indústries, pimes, etc.

Per a què l’Asseguradora assumeixi la PÈRDUA DE BENEFICIS, es necessari que aquesta garantia figuri contractada a la pòlissa.

1.3.Tenir contractat el servei de prevenció de riscos laborals i fet un pla d’evacuació. En determinats casos, disposar d’un pla d’autoprotecció.

La normativa de prevenció de riscos laborals obliga a tenir contractat aquest servei, que entre d’altres aspectes ha de preveure un pla d’evacuació de l’establiment en cas d’incendi o inundació.

Com a norma general, els establiments del sector de l’hostaleria, pel seu reduït aforament, estan exempts de disposar d’un pla d’autoprotecció homologat.

Tot i això, les activitats considerades d’interès per a la protecció civil local que han de tenir redactat, homologat i implantat un pla d’autoprotecció són les que estan en edificis amb capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones, i càmpings amb una capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones i inferior a 5.000 persones.

S’ha de tenir en compte que la normativa que regula els plans d’autoprotecció preveu que les activitats que estiguin afectades per un risc, com per exemple, el risc d’incendi per estar ubicades a prop d’una zona forestal o el risc d’inundació, també hagin de redactar, homologar i implantar un pla d’autoprotecció.

En tot cas, recomanem disposar d’un projecte de pla d’autoprotecció amb la finalitat de preveure evacuar les instal·lacions d’una forma eficaç, segons preveu el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

2. Recomanacions quan ja s’ha produït el sinistre.

2.1. Actuacions amb l’assegurança.

El primer que ha de fer l’empresari hostaler afectat és donar part del sinistre a través del seu mediador d’assegurances. El termini màxim que fixa la Llei per comunicar a l’assegurador el sinistre és de 7 dies des de què s’hagi conegut, a no ser que a la pòlissa s’hagi fixat un termini més ampli.

L’assegurat o el prenedor de l’assegurança ha d’utilitzar tots els mitjans al seu abans per minorar les conseqüències del sinistre. L’incompliment d’aquest deure donarà dret a l’assegurador a reduir la seva prestació en la proporció oportuna, tenint en compte la importància dels danys derivats del mateix i el grau de culpa de l’assegurat.

Si aquest incompliment es produís amb la manifesta intenció de perjudicar o enganyar a l’assegurador, aquest quedarà alliberat de tota prestació derivada del sinistre.

El prenedor de l’assegurança o l’assegurat, a més, ha de donar a l’assegurador tota classe d’informacions sobre les circumstàncies i conseqüències del sinistre. En cas de violació d’aquest deure, la pèrdua del dret a la indemnització solament es produirà en el supòsit que hagi concorregut dolo o culpa greu.

Quan s’ha produït una inundació per causes meteorològiques, el seu mediador d’assegurances, a la vegada, donarà part al CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.

Per a què el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS assumeixi la PÈRDUA DE BENEFICIS es necessari que aquesta garantia figuri contractada a la pòlissa ordinària d’assegurança i, a més a més, que aquesta pèrdua de beneficis sigui conseqüència d’un dany directe en els béns assegurats i que aquests béns siguin propietat o estiguin a disposició del propi assegurat.

Peritació dels danys.

Per facilitar la tasca de peritació és important:

a) Facilitar al pèrit els pressupostos i factures de reparació, original i còpia de la pòlissa d’assegurances i del rebut de pagament de la prima, així com un rebut o document bancari en el qual consti, per la seva verificació, el compte bancari (20 dígits) on ha demanat que s’aboni la indemnització.

b) En el supòsit de deteriorament o destrucció dels béns, danys o de reparacions urgents efectuades abans de la visita del perit taxador, l’assegurat haurà de conservar:

– Les restes dels béns danyats a disposició del perit i, si no fora possible, deixar constància a través de fotografies de la retirada dels mateixos.

– Les factures en el cas de que s’hagués de realitzar alguna reparació urgent.

2.2. Tributació de les indemnitzacions i assegurances per danys en bens.

Les quantitats percebudes per fer front als danys en elements patrimonials poden generar un guany o pèrdua patrimonial. Aquestes quantitats poden derivar, bé d’un contracte d’assegurança concertat pel propi empresari hostaler per a cobrir els danys soferts en els seus elements patrimonials; bé del causant del dany, com indemnització per responsabilitat civil, tant si aquest les satisfà directament, com si està cobert per una assegurança i l’import deriva del mateix.

En ambdós casos, el guany o pèrdua patrimonial es computa per diferència entre:

– La quantitat percebuda o el valor de mercat dels bens, drets o serveis rebuts; i
– La part proporcional del valor d’adquisició que correspon al dany.

2.3. En cas de sinistres excepcionals, com per exemple incendis o inundacions de tot l’establiment o catàstrofes naturals:

2.3.1. Tramitar un expedient de regulació d’ocupació per força major i/o sol·licitar la baixa d’autònom.

En cas de tenir treballadors contractats, haureu de tramitar un expedient de regulació d’ocupació per causa de força major, davant el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

En cas de ser autònom, amb o sense treballadors, sol·licitar la baixa d’autònom davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

2.3.2.Demanar reduccions per circumstàncies excepcionals a Hisenda, si tributeu per “mòduls”.

Tot i que les reduccions dels signes, índex o mòduls del sistema d’estimació objectiva es poden aplicar a instància de l’Administració, en cas d’incendis, inundacions o altres circumstàncies excepcionals que afectin a un sector o zona determinada, aquesta possibilitat és excepcional per part del Ministeri d’Economia i Hisenda; per la qual cosa, a la pràctica, haurà de ser l’empresari afectat qui ho sol·liciti en la majoria dels casos.

Així doncs, si tributem per “mòduls” i la nostra activitat empresarial o professional es veu afectada per incendis, inundacions, esfondraments o grans avaries en l’equipament industrial, que suposin alteracions greus en el desenvolupament de l’activitat, podem sol·licitar per escrit la reducció dels signes, índex o mòduls a la Delegació de l’AEAT corresponent al nostre domicili fiscal, en el termini de 30 dies a comptar des de la data en que es produeixi, aportant les proves que considerem oportunes (com per exemple, fotografies, articles de premsa, etc. …), i fent menció, en el seu cas, de les indemnitzacions a percebre per raó d’aquestes alteracions.

Sobretot, recomanem fer aquesta sol·licitud si com a conseqüència de l’incendi o inundació, s’ha perdut la documentació de l’empresa, com per exemple, les factures.

Un cop acreditada l’efectivitat d’aquestes alteracions, es podrà autoritzar la reducció dels signes, índex o mòduls que procedeixi.

Si exerciu la vostra activitat a través d’una societat que no tributa per mòduls, la Llei de l’Impost de Societats preveu com a supòsit en el qual no s’entén incomplert el requisit de manteniment de la inversió (és a dir, dels elements patrimonials en el patrimoni del contribuent durant cinc anys), quan s’hagin produït pèrdues justificades dels elements patrimonials com a conseqüència de la destrucció física del element per causa de força major aliena a la voluntat del contribuent, com seria un incendi, una inundació, etc.

2.3.3. Precisions respecte a l’Impost de Bens Immobles (IBI) i a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

En referència a l’Impost de Bens Immobles (IBI), la Llei d’Hisendes Locals, permet la seva exempció temporal per raó de catàstrofes naturals (incendis, pluges, temporals, inundacions, sequera, etc.) per als immobles afectats. Les normes de creació d’aquestes exempcions regulen els requisits i l’àmbit geogràfic de la seva aplicació. La seva durada normalment es fixa per als períodes impositius en els quals s’hagi produït els danys ocasionats per les catàstrofes. El Govern pot aprovar mesures per reparar els danys causats per catàstrofes naturals, entre les quals s’inclou l’exempció de la quota de l’IBI de l’exercici de determinants immobles.

Pel que fa a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), el Govern pot aprovar mesures per reparar els danys causats per catàstrofes naturals, entre les quals s’inclou la reducció, per a determinades activitats econòmiques, de la quota de l’IAE de l’exercici que correspongui i del recàrrec corresponent.

Per tant, com a conclusió en l’àmbit fiscal recomanem comunicar sempre a l’Agència Tributaria i a la Hisenda Local, qualsevol fet excepcional (com ara l’incendi o la inundació) que afecti a l’exercici habitual del negoci i que pugui afectar al seu immobilitzat, existències, documentació, etc.

Aquest document ha estat elaborat pels diferents departaments tècnics d’HOSTALERIA DE LLEIDA. Si teniu qualsevol dubte, truqueu al tel. 973.24.88.58 i us adreçarem al departament corresponent.