Realment els costos de les targes de crèdit s’ajusten a la publicitat de les entitats financeres i al que marca la normativa europea?

Desde fa un parell d’anys les entitats bancàries han canviat el concepte de cobrament dels sistemes de comisions als establiments que ofereixen la tarja de crèdit com a mitjà de pagament.

Aquest article busca una reflexió del cost del nous sitemes que s’imposen al mercat més de ser una guia per saber si el que us estan oferint és realment una bona oferta.

Partirem d’un exemple real, per tal que pugueu veure la mecànica per saber exactament el que us estan cobran i a quin preu esteu pagant les comissions.

La informació se us presentarà de la següent manera:

OfertaBonsTPV

Per tant aquesta entitat ens ofereix 6 nivells de comissions en funció de la facturació anual que tenim. Ens informen també que si superem el volum de facturació ens aplicaran una taxa de descompte. En aquest cas, no es veu a l’exemple, però és del 1’10% anual de la quantitat que la superi.

El primer que hauríem de saber quina comissió sortiria en el cas que les quantitats de facturació anual fóssin exactament les mateixes que les que estan calculades en l’oferta. Hem de tenir en compte que la tarifa que ens apliquen és mensual i per tant la quantitat que ens cobraran serà multiplicada pels 12 mesos.

En la següent taula aparèix detallat la quantitat anual i la comissió que ens estaran cobrant per cada un dels bons:

ComisionsTPVperBonoEn aquest exemple podem veure que la comissió final que l’entitat ens cobrarà serà d’un 0’48% en quansevol dels nivells de facturació. Aquesta dada ja ens serveix per comparar amb el que ens estan cobrant actualment. També ens diu que aquesta entitat financera aplica la mateixa comissió facturis 20.000€ que 240.000€.

La situació de quadrar exactament la nostra facturació anual amb la del bono serà molt difícil que succeeixi. Anem a veure que passa si no arribem a la quantitat o bé si ens passem. Recordeu que per l’excés el banc ens aplicarà una taxa de descompte del 1’10% anual.

Per tal de simplificar l’exemple partirem del BONO 32  minorant i agmentan la quantitat de 80.000€ en 10.000€ per veure el comportament de les comissions en el cas que no arribem o que ens passem.

EXCESBONOSTPVAmb aquest càlculs veiem que encara ens surt més car. Es a dir com més ens allunyem de la quantitat que ens fixa el bono tant per d’alt com per baix, més alt serà el % de comissió que ens cobren. L’exemple l’hem ampliat amb el càlcul de canviar de tram, es a dir, si ens passem canviem al tram superior. Com podeu comprovar la comissió encara és més elevada un 0’64%.

No totes les entitats financeres apliquen els mateixos percentatges, però si que la metodologia és la mateixa i per tant s’ha de tenir en compte alhora de canviar de sistema. Tampoc totes les empreses poden negociar amb les entitats financeres de la mateixa manera i pot comportar que el banc ens obligi al canviar de sistema, però  hem de saber com funcionen aquest nous mecanismes per tal de no trobar-nos amb sorpreses i sospesar si  ens interessar mirar altres entitats.

Article relacionat
El Govern Espanyol aprova un Reial Decret en el que limita el cobrament de les comissions de les targes de crèdit

ComisionsTPVPoll