RD Llei 33/2020 de 30 setembre: Mesures urgents per l’Impost sobre les Estades en Establiemnts Turístics “Taxa Turística”

AJORNAMNET I FRACCIONAMENT

Amb caràcter excepcional, els obligats tributaris que han de presentar i ingressar les autoliquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics corresponents als períodes de liquidació dels semestres compresos entre l’1 d’octubre del 2019 i el 31 de març de 2020 i entre l’1 d’abril del 2020 i el 30 de setembre del 2020, poden sol·licitar l’ajornament o fraccionament del pagament dels deutes, amb aplicació dels requisits, termes i condicions que estableix la normativa general tributària.

El període per presentar les liquidacions i possible ajornament o fraccionament és de l’1 al 20 d’octubre de 2020.

Us recordem que a partir de l’1 de gener de 2021 les tarifes canvien. Adjuntem resum

Nova tarifa a partir 1 gener 2021

Tarifa anterior fins el 31 desembre 2020

*La tarifa especial és aplicable a les estades en els establiments que, dins un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten activitats de joc i apostes.

**En el supòsit de reserva anticipada de l’allotjament, la tarifa aplicable és la vigent en el moment de fer la reserva sempre  que se satisfaci en aquest moment l’import de la reserva i de l’impost.

***S’afegeix un recàrrec a la ciutat de Barcelona, que s’ha d’establir per ordenança municipal i publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 RECORDEM

  • Facturació: s’ha de consignar en la factura emesa als clients, de manera diferenciada de la contraprestació dels serveis, l’import de la quota de l’impost amb indicació del nombre d’unitats d’estada i tipus de gravamen aplicat. A la quantitat obtinguda s’ha d’aplicar l’IVA corresponent (en aquest cas del 10%).
  • Les persones d’edat igual o inferior a 16 anys no paguen, ha d’estar justificat amb el DNI o una declaració responsable dels pares i a l’hora de liquidar l’impost s’han de consignar la quantitat. Adjuntem el link per descarregar el model de declaració responsable: https://atc.gencat.cat/es/tributs/ieet/declaracions-responsables/
  • Adjuntem el link del resum de lATC per qualsevol consulta o dubte que tingueu: https://atc.gencat.cat/es/tributs/ieet/