R.D 19/2020 de 26 de maig: Mesures en matèria tributària

1.- Ampliació a 4 mesos el termini de No meritació d’interessos de demora per als ajornaments (abans eren 3 mesos)

Per exemple: Impostos del 1er. trimestre presentats el dia 20 de maig -> fins el 20 de setembre no meritaran interessos, des de 21 de setembre fins el 20 de novembre (fi dels 6 mesos ajornats), sí que meritarà el 3,75% d’interès.

2.- Presentació COMPTES ANUALS EXERCICI 2019: modificació de terminis. El dia 1 de setembre han d’estar dipositats al Registre Mercantil.

3.- IMPOST DE SOCIETATS exercici 2019: Si a la finalització del termini de presentació (25 de juliol), els comptes anuals no haguessin estat aprovats, la declaració es realitzarà amb els comptes anuals disponibles. POSTERIORMENT, quan els comptes estiguin aprovats, i es conegui el resultat comptable, es presentarà una segona declaració, amb termini fins el 30 de novembre de 2020.

4.- LEGALITZACIÓ LLIBRES OFICIALS REGISTRE MERCANTIL exercici 2019:

En circumstàncies normals es presenten als 4 mesos de la data de tancament de l’exercici. Amb el RD de 17 de març va quedar ajornat fins a 4 mesos a partir del fi de l’estat d’alarma, amb el nou RD de 26 de maig serà el 1 de juny -> per tant l’1 d’octubre han d’estar presentats.