Qüestions sobre la protecció de dades en temps del COVID-19

Per a la seva informació, li remetem traduïda al català la següent nota informativa que el Despatx d’Advocats de la CEHAT, Tourism & Law, ha elaborat a petició de l’Associació Empresarial d’Hostaleria de Benidorm, Costa Blanca i la Comunitat Valenciana (HOSBEC) que amablement vol fer extensiva a totes les Associacions membres de CEHAT, com ho és HOSTALERIA DE LLEIDA, per a coneixement de tots.

Són molts els dubtes que ens estan plantejant sobre control de temperatures, controls de salut d’empleats, clients etc. i el seu encaix legal en els actuals escenaris d’obertura d’establiments.

TOURISM & LAW ha elaborat el següent qüestionari recapitulant totes aquelles preguntes que poden anar sorgint als establiments hotelers sobre la protecció de dades derivada del Covid-19, tenint, com a principal objectiu, facilitar l’enteniment de la normativa a tots els professionals del turisme, en aquest moment de dificultat i incertesa per tal que puguin reprendre la seva activitat sota les majors premisses de seguretat jurídica.

A més, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat un comunicat de data 30 d’abril sobre la presa de temperatura per part de comerços, centres de treball i altres establiments, fent pronunciaments expressos sobre aquestes pràctiques. Si vol conèixer el text complet d’aquest comunicat fes clik aquí

1.- Es pot sotmetre al treballador a un control de la seva salut sense el seu consentiment explícit?

La normativa de protecció de dades personals, en el seu Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), reconeix com una situació excepcional una epidèmia, sent una de les bases jurídiques que atorga legitimació als establiments hotelers com a responsables del tractament, és que el tractament sigui necessari per al compliment d’una obligació legal, com recull l’article 6.1.c) del RGPD.

Hem de destacar que ens trobem davant un tractament de dades de salut, i no n’hi ha prou amb una base jurídica, sinó que a aquest tractament se li ha d’aplicar alguna de les circumstàncies que estableix l’article 9.2 del RGPD, en particular en l’apartat b). Per tot el que s’ha exposat, l’empresari té l’obligació legal de protegir la salut dels seus empleats i mantenir el lloc de treball lliure de riscos sanitaris, sense necessitat de demanar el seu consentiment explícit, en els supòsits previstos a l’article 22.1 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) entén que és part fonamental l’obligació a la vigilància de la salut i deure de protecció dels empleats.

2.- Quines dades pot recaptar l’establiment hoteler sobre la salut dels seus empleats?

L’establiment hoteler ha de complir amb els principis que estableix l’article 5 del RGPD, en particular, amb el principi de minimització de les dades de l’article 5.1. c) del citat reglament. Les dades recollides o sol·licitades hauran de ser adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

L’AEPD va publicar la seva conformitat per a què els responsables del tractament, en compliment de l’obligació legal de protegir la salut dels seus treballadors i mantenir el lloc de treball lliure de riscos sanitaris sol·licitessin informació als empleats i visitants externs sobre símptomes o factors de risc sense necessitat de demanar el consentiment explícit.

Els establiments hotelers podran realitzar qüestionaris preventius, sempre complint amb el principi de proporcionalitat. Resultaria contrari al principi de minimització de dades la utilització de qüestionaris de salut extensos i detallats, o que incloguin preguntes no relacionades amb la malaltia.

3.- Pot l’establiment hoteler mesurar la temperatura d’un empleat?

Per tot el que s’ha exposat, podríem dir que un empresari pot prendre la temperatura corporal dels seus empleats sota la base legal del compliment d’una obligació legal, però la realitat és que no és així de senzill. Com hem comentat anteriorment, l’empresari pot sotmetre a un control de la seva salut als empleats sense el consentiment explícit que requereix aquest tipus de tractament de dades, sota el compliment d’una obligació legal, en concret en els supòsits previstos a l’article 22.1 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Però hem d’entendre que l’obligació legal és genèrica i que les mesures de control que s’apliquin als empleats han de ser proporcionals, és a dir les menys intrusives en la privacitat de l’empleat, han de ser necessàries per al compliment del fi que és la prevenció de riscos laborals, han de limitar-se a la finalitat perseguida i a més, han de ser eficaces per complir aquest fi.

L’AEPD indica al seu comunicat que mesurar la temperatura s’ha d’aplicar només atenent als criteris definits per les autoritats sanitàries, tant en allò relatiu a la seva utilitat com a la seva proporcionalitat, és a dir, fins a quin punt aquesta utilitat és suficient per justificar el sacrifici dels drets individuals que les mesures suposen i fins a quin punt aquestes mesures podrien o no ser substitutives, amb igual eficàcia, per altres menys intrusives.

Les autoritats sanitàries, a manca que emetin criteris oficials que recomanin o obliguin a implantar determinades mesures, han informat que hi ha un percentatge de persones contagiades asimptomàtiques que no presenten febre, que la febre no sempre és un dels símptomes presents en pacients simptomàtics, en particular en els primers estadis del desenvolupament de la malaltia, i que, d’altra banda, pot haver-hi persones que presentin elevades temperatures per causes alienes al coronavirus.

En definitiva, l’empresari pot aplicar aquesta mesura de control sobre els treballadors, sobre la base de la necessitat de complir una obligació legal, però sempre que l’autoritat competent així ho prescrigui i en absència d’aquesta, qui ho ha de determinar és el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que consideri que aquesta mesura és idònia i eficaç, i que per això resulta necessària.

4.- Qui està capacitat per mesurar la temperatura dels empleats a l’empresa?

L’AEPD va publicar que a qui li correspondria realitzar la presa de temperatura és al personal mèdic.

En concret la Llei de Prevenció de Riscos Laborals al seu article 22.4 estableix que “l’accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la salut dels treballadors”.

Aquest requeriment pot impedir o limitar especialment el seu compliment per a petites i mitjanes empreses, esperant que resolgui la controvèrsia de la forma més beneficiosa per part de les autoritats públiques competents.

5.- L’empresari pot usar test de detecció del COVID-19?

L’ús de test de diagnòstic s’ha convertit en la mesura més eficaç per a la protecció de la salut i contenció de l’epidèmia. Tant l’Organització Mundial de la Salut com els organismes comunitaris, consideren aquests tests com a elements essencials per la gestió sanitària de la pandèmia.

Aquesta mesura pot aplicar-se a l’àmbit laboral en la mesura que, atès que són una eina idònia per evitar el contagi a l’empresa, compleixen amb la finalitat d’aquesta pràctica i la seva base legitimadora.

El tractament d’aquestes dades ha de fer-se aplicant els principis de transparència, informació, limitació de la finalitat i minimització de les dades. Aquestes proves s’hauran de realitzar per personal sanitari i la informació que s’ha de facilitar a l’empresa és l’estricta i necessària.

6.- L’empleat ha de revelar voluntàriament les seves dades de salut?

Un treballador ha d’informar a la seva empresa, en cas de sospita de contacte amb el virus, a fi de salvaguardar a més de la seva pròpia salut, la dels altres treballadors del centre de treball. L’empresa haurà de tractar aquestes dades conforme al RGPD, havent d’adoptar les mesures oportunes de seguretat i responsabilitat proactiva que demanda el tractament.

Així mateix, aquells treballadors que després d’haver tingut contacte amb un cas de coronavirus, poguessin estar afectats per aquesta malaltia i que, per aplicació de protocols per les autoritats sanitàries competents, es vegin sotmesos al corresponent aïllament preventiu per evitar els riscos de contagi derivats d’aquesta situació fins que es disposi del corresponent diagnòstic, hauran d’informar a l’empresari i al servei de prevenció o, en el seu cas, als delegats de prevenció.

RECOMANACIONS HOSBEC

Sigui quin sigui el protocol que tingui pensat iniciar amb el seu personal, emmarqui el mateix dins els treballs del seu servei de prevenció de riscos laborals i de la seva Mutua. Sol·liciti la seva col·laboració tècnica i mèdica per complir amb tots els paràmetres legals sobre aspectes tant sensibles com la salut dels seus treballadors.

Per últim, li volem recordar que des d’HOSTALERIA DE LLEIDA li podem prestar el servei d’adequació al Reglament General de Protecció de Dades a un preu molt competitiu.