Què respondre al client quan ens pregunta: el gos pot entrar?

Actualment la normativa turística és la que regula el règim d’admissió d’animals domèstics per establiments d’allotjament turístic com hotels pensions, càmpings, etc.; mentre que les ordenances municipals de cada Ajuntament són les que regulen l’accés de mascotes a bars i restaurants. Hem de tenir present també les excepcions previstes a la normativa que regula l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència i a la normativa sanitària.

Com a titulars d’un hotel, d’un càmping o d’un altre tipus d’allotjament turístic, quan un client us ha fet una reserva i us ha dit que es vol allotjar al vostre establiment amb el seu gos o el seu gat, segurament us haureu preguntat si aquesta persona s’hi pot allotjar amb la seva mascota i quina es la normativa que regula l’admissió d’animals domèstics.

El mateix dubte haureu tingut quan us han reservat taula al vostre restaurant i us han preguntat si s’admeten gossos o altres mascotes, o simplement quan un client accedeix al vostre bar amb el seu gos.

NORMATIVA PER ALS HOTELS, CÀMPINGS I ALTRES ALLOTJAMENTS TURÍSTICS.

Pel que fa als hotels, pensions, càmpings i altres tipus d’allotjaments, l’art. 39.bis de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, regula el Dret d’accés als establiments d’allotjament turístic. L’apartat 6 de l’art. 39 bis de la Llei 13/2002 diu:

“El règim d’admissió d’animals domèstics en un establiment d’allotjament turístic ha de constar en llocs visibles de l’establiment i en la informació de promoció. En tot cas, de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial, les persones amb disminució visual, total o parcial, hi han de poder accedir acompanyades de gossos pigall o d’assistència.”

CONSELLS D’HOSTALERIA DE LLEIDA PER HOTELS I CÀMPINGS.

Si al vostre hotel o càmping permeteu l’accés d’animals domèstics ho heu de fer públic mitjançant rètol o plaques als seus accessos i visibles des de l’exterior; per exemple, penjant un rètol indicant que s’admeten animals domèstics o una placa amb la figura d’un gos.

Us podeu baixar aquesta placa des d’aquest LINK:

Actualment també es penja als accessos de l’establiment el rètol “PET FRIENDLY”, que us el facilitem en dos formats clickant aquí (FORMAT 1 i FORMAT 2).

Si per contra no admeteu l’accés d’animals domèstics al vostre hotel o càmping, per tal d’evitar possibles conflictes, us recomanem que feu pública la prohibició, per exemple, amb la placa que té dibuixada la figura d’un gos tatxat amb una creu o amb aquesta placa més genèrica de prohibició per a tot tipus de mascotes.

LINK 1: http://www.hostaldata.com/Document.aspx?IdSeccio=74&IdDocument=1024

LINK 2: http://www.hostaldata.com/Document.aspx?IdSeccio=74&IdDocument=1027

És molt important també que feu públic a la web i al facebook de l’hotel si permeteu o no permeteu l’accés d’animals domèstics.

Recordeu que als establiments d’allotjament turístic, les persones amb disminució visual, total o parcial, hi han de poder accedir acompanyades de gossos pigall o d’assistència, de conformitat amb la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència.

LINK: http://www.hostaldata.com/Document.aspx?IdSeccio=181&IdDocument=967

NORMATIVA PER A BARS I RESTAURANTS.

En el cas de bars i restaurants, l’accés dels animals depèn de la normativa municipal de cada ciutat o poble on està ubicat l’establiment.

Per exemple, l’Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals de la ciutat de Lleida, diu:

“Article 19. Accés dels animals a llocs de pública concurrència.
1. Es prohibeix l’entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en els següents establiments d’instal·lacions:
a) Locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d’aliments. Es obligatori que els establiments senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició.
b) Piscines públiques.
c) Locals d’espectacles públics, culturals, esportius o recreatius en el marc de la normativa que reguli aquests establiments.
2. Les anteriors prohibicions i restriccions no afecten els gossos pigall quan vaguin acompanyats de persones invidents i gaudeixin de les condicions higièniques, sanitàries i de seguretat que preveuen aquestes ordenances. “

Hi ha altres ciutats o poblacions que a les seves ordenances municipals es deixa l’accés o prohibició d’animals domèstics a criteri del titular de l’establiment.

A part de la normativa municipal, s’han de tenir presents dos excepcions establertes per la normativa de la Generalitat de Catalunya:

  • 1ª EXCEPCIÓ: L’art. 6 del Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’ higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats,
    LINK: http://www.hostaldata.com/Document.aspx?IdSeccio=173&IdDocument=190 estableix que es prohibeix la presència d’animals en els locals on s’elaboren, manipulen, emmagatzemen, envasen i venguin al consumidor menjars preparats (p. ex. la cuina d’un restaurant o l’interior del mostrador d’un bar al ser llocs on es manipulen aliments).
  • 2ª EXCEPCIÓ: La Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència.
    LINK: http://www.hostaldata.com/Document.aspx?IdSeccio=181&IdDocument=967
    Aquesta normativa suposa un pas endavant respecte a la Llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall, ja que no només dóna cobertura a les persones usuàries d’aquest tipus de gossos, sinó també a totes aquelles persones amb discapacitat auditiva, física, autisme o determinades malalties que són assistides per altres gossos especialment ensinistrats per a guiar-les, ajudar-les en les tasques diàries o avisar-les de perill o d’atacs imminents. Aquesta Llei garanteix l’accés als llocs, locals, establiments, allotjaments, transports i espais públics o d’ús públic a les persones amb discapacitat i els seus gossos d’assistència.

El gos d’assistència s’identifica mitjançant una xapa i una capa de color blau adaptada al cos. La unitat de vinculació, un cop inscrita al Registre, s’identifica mitjançant un carnet acreditatiu que expedeix el Departament de Benestar Social i Família on consten les dades de la persona usuària i les del gos.

Per tant, heu de saber que a totes les persones acompanyades de gossos d’assistència se’ls a de permetre l’accés al bar o al restaurant.

CONSELLS D’HOSTALERIA DE LLEIDA PER A BARS I RESTAURANTS.

Recomanem aplicar una solució uniforme. És a dir, una solució que serveixi per a totes les ciutats (tant per aquelles on les seves ordenances prohibeixen l’accés d’animals domèstics com per aquelles que ho deixen a criteri del titular del local):

Per una petita quantitat que diners, un euro i mig aproximadament, compreu en qualsevol papereria l’adhesiu amb la figura d’un gos tatxada o amb la figura d’una petjada d’animal tatxada. També us els podeu descarregar gratuïtament de la nostra web sobre normativa i consells pràctics per a l’hostaleria, clickant aquí per obtenir la placa amb la figura del gos tatxada o clickant aquí per tenir la placa de prohibició mes genèrica per a tot tipus de mascotes.

LINK 1: http://www.hostaldata.com/Document.aspx?IdSeccio=74&IdDocument=1024

LINK 2: http://www.hostaldata.com/Document.aspx?IdSeccio=74&IdDocument=1027

Aquest adhesiu l’haureu de fixar a la porta del bar o del restaurant, amb independència de la població on el local estigui ubicat.

L’adhesiu amb el gos tatxat o amb la petjada tatxada servirà com a recordatori de la norma a les ciutats on està prohibit l’accés d’animals. A les poblacions on es deixa a criteri del titular del local l’accés d’animals, servirà a l’hostaler per tenir autoritat per fer sortir al gos o a la mascota o impedir-li l’accés. Tingueu en compte que si es posa l’adhesiu amb el gos tatxat o la petjada tatxada, la prohibició s’ha de respectar sempre i no es pot aplicar de forma arbitraria.

A totes les persones acompanyades de gossos d’assistència els heu de permetre l’accés al bar o al restaurant.

Si teniu qualsevol dubte, podeu consultar amb el Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA (Sr. Javier Portolés García. Tel. 973.24.88.58. E-mail: jportoles@hostaler.org )

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort