Què podem fer abans que s’acabi l’any per reduir la nostra factura fiscal d’IRPF 2015?

Any rere any hem vist com els conceptes pels quals ens podíem aplicar deduccions a la nostra declaració de renda s’han anat reduint, de manera que abans d’acabar l’any 2015 cal valorar si ens convé prendre alguna decisió per tal de minimitzar la nostra tributació en l’IRPF 2015.

Plans de pensions

Les aportacions realitzades a plans de pensions són deduïbles fins a un màxim de 8.000 euros anuals, sempre que no suposin més del 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques. Aquestes aportacions suposen un gran estalvi fiscal tot i que, en el moment de rescatar-les, s’integraran a la nostra declaració de renda com un rendiment del treball que se sumarà als altres que puguem tenir, per exemple, la pensió de jubilació.

Per tant, en el seu moment serà interessant calcular l’impacte que tindrà a la nostra declaració de renda i estudiar el moment i la forma de rescat més favorable per tal de gaudir de les possibles reduccions i obtenir la mínima tributació.

Cal tenir en compte que arran de la reforma fiscal, els drets consolidats en aquests plans es podran retirar sense haver d’esperar a la jubilació, un cop hagin transcorregut 10 anys des de l’aportació. Per tant, totes les aportacions que efectuï abans que acabi el 2015, podrà rescatar-les a partir de l’1 de gener de 2025, mentre que les fetes a partir de gener de 2016, no es podran rescatar fins el 2026.

D’altra banda, amb la reforma fiscal també es van establir uns terminis màxims per al rescat d’aquests plans un cop produïda la contingència de jubilació o discapacitat que hem de tenir presents.

Print

Deducció per inversió en habitatge habitual

Si tenim dret a aplicar-nos la deducció per adquisició d’habitatge per haver-lo comprat abans de 2013 mitjançant un préstec hipotecari, convé que valorem si hem esgotat l’import màxim de deducció anual que és de 9.040 euros (tenint en compte capital i interessos) o, si pel contrari, podem efectuar una amortització extraordinària fins a aquest import per tal de maximitzar la deducció.

Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials

En aquells casos en què puguem optar per obtenir un rendiment d’aquestes característiques aquest 2015 o bé el 2016, ens interessarà posposar-lo a l’any vinent ja que, a més de guanyar un any, els tipus de l’escala de gravamen de l’estalvi seran mig punt més baixos.

No obstant això, hem de tenir en compte si tenim rendiments negatius pendents de compensar d’anys anteriors, ja que, només els podem aplicar en els 4 anys següents.

En qualsevol cas, aquestes són només les eines d’estalvi fiscal més generals, però pot ser que tinguem dret a aplicar alguna altra deducció més específica. Per tant, abans de prendre qualsevol decisió, cal tenir en compte la nostra situació personal i familiar concreta, els rendiments anuals de 2015 i les previsions de liquiditat que ens plantegem. Així doncs, cal deixar-se assessorar per un professional que faci un estudi precís de tots els factors per tal d’optimitzar la nostra tributació.

El nostre departament d’assessorament fiscal resta a la seva disposició per realitzar un estudi detallat del seu cas, així com per resoldre qualsevol dubte que se li plantegi.

Telèfon Departament Fiscal – 973 24 88 58