Què fem quan hisenda demana informació?

A banda dels models informatius que moltes empreses tenen l’obligació de presentar, com ara el model 347 d’operacions amb tercers, que es presenta durant el mes de febrer; o els resums anuals de retencions o d’IVA, de vegades l’Agència Tributària remet requeriments d’informació concrets a empreses o professionals.

D’acord amb l’article 93 de la Llei General Tributària, Llei 58/2003, tots els contribuents estan obligats a subministrar a Hisenda tot tipus de dades, informes i justificants amb trascendència tributària relacionats amb el compliment de les seves obligacions tributàries o fruit de les seves relacions econòmiques, professionals o financeres amb tercers.

Tant és així, que no atendre un requeriment d’informació pot ser sancionat amb una multa d’entre 300 i 1.500 euros, si es desatén el primer i segon requeriment; i de fins a un 2% de la xifra de negocis de l’últim any, amb un mínim de 10.000 euros i un màxim de 400.000 euros, si es desatén un tercer requeriment.

Cal tenir en compte que aquests requeriments, a diferència dels requeriments de dades en procediments de revisió no interrompen el termini de prescripció, ni tampoc inicien per sí mateixos un procediment de comprovació de cap impost. Per tant, si fos el cas, es podria regularitzar una autoliquidació o presentar una declaració complementària, essent considerada una actuació extemporània sense sancions i només amb els recàrrecs procedents per la presentació fora de termini.

A més de l’Agència Tributària, sovint es reben notificacions d’enquestes de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que tot i que demanen altres tipus de dades també són d’obligat compliment quan s’emmarquin en el Pla Estadístic Nacional. Així doncs, tant l’incompliment al subministrament de les dades, la resistència a facilitar-les o la remissió de dades falses o incompletes també és sancionable.
Per a obtenir més informació al respecte, poseu-vos en contacte amb el nostre Departament Fiscal.