Publicat el reglament del fons per al foment del turisme

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Fons per al foment del turisme.

Constitueix el Fons per al foment del turisme, el conjunt d’ingressos obtinguts per la “Taxa turística”.

Aquest reglament fixa les condicions per les quals es regirà el Fons per al foment del turisme, les regles de funcionament, els mecanismes de governança, els criteris distributius de la seva assignació a diferents conceptes de despesa i els drets i deures de les administracions implicades en el Fons.

El Reglament preveu la creació de la Comissió del Fons per al foment del turisme, la qual estarà composada per 16 membres repartits de la següent manera:

  • 13 persones en representació dels departaments d’Empresa i Ocupació, Economia i Coneixement, Governació, Cultura, Territori i Sostenibilitat.
  • 3 persones en representació del sector turístic privat de Catalunya, que es designaran en funció de la recaptació de cada subsector.

Els recursos del Fons aniran destinats a impulsar la promoció turística, el turisme sostenible, responsable i de qualitat, el foment, la creació i el millorament dels productes turístics i el desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme.

Document Relacionat

Decret 161/2013, de 30 d’abril on s’aprova el Reglament del Fons per al foment del turisme