Publicat al BOE el Reial Decret Llei de la “nova normalitat”

Al BOE del dia 10/06/2020 s’ha publicat el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

És a dir, es tracta de la normativa que regularà “la nova normalitat”.

Àmbit d’aplicació del Reial Decret Llei (Article 2).

1. El que s’estableix en aquest reial decret llei serà aplicable en tot el territori nacional.

2. No obstant això el que es disposa en l’apartat anterior, les mesures contemplades en els capítols II, III, IV, V, VI i VII i en la disposició addicional sisena únicament serà aplicable a aquelles províncies, illes o unitats territorials que hagin superat la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, i en les quals hagin quedat sense efecte totes les mesures de l’estat d’alarma.

3. Una vegada finalitzada la pròrroga de l’estat d’alarma establerta pel Reial decret 555/2020, de 5 de juny, les mesures contingudes en els capítols II, III, IV, V, VI i VII i en la disposició addicional sisena seran aplicables en tot el territori nacional fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

El Govern consultarà a les comunitats autònomes en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb caràcter previ a la finalització de la situació de crisi sanitària a què es refereix el paràgraf anterior.

Us resumim les principals mesures que afecten al nostre sector:

Mesures de prevenció i d’higiene

Ús obligatori de mascaretes (Article 6).

1. Les persones de 6 anys en endavant queden obligades a l’ús de mascaretes en els següents supòsits:

a) En la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no resulti possible garantir el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal, d’almenys, 1,5 metres.

b) En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina o en les seves cobertes o espais exteriors quan resulti possible garantir el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal, d’almenys, 1,5 metres.

2. L’obligació continguda en l’apartat anterior no serà exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de la màscara o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure’s la mascareta, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

Tampoc serà exigible en el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulti incompatible, d’acord a les indicacions de les autoritats sanitàries.

3. La venda unitària de mascaretes quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment només es podrà realitzar en les oficines de farmàcia garantint unes condicions d’higiene adequades que salvaguardin la qualitat del producte.

Centres de treball (Article 7).

1. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que resulti d’aplicació, el titular de l’activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres i entitats, ha de:
a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord conformement als protocols que s’estableixin en cada cas.

b) Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, haurà de proporcionar-se als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.

d) Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

2. Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d’acudir al seu centre de treball.

3. Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el treballador es col·locarà una màscara i seguirà les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Hotels, càmpings i allotjaments turístics (Article 12).

Les administracions competents hauran d’assegurar el compliment pels titulars d’hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics, residències universitàries i similars, i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, de les normes d’aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que aquelles determinin.

En particular, s’assegurarà que en les zones comunes d’aquests establiments s’adopten les mesures organitzatives oportunes per a evitar aglomeracions i garantir que clients i treballadors mantinguin una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s’observaran les mesures d’higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi.

Activitats d’hostaleria i restauració (Article 13).

Les administracions competents hauran d’assegurar el compliment pels titulars de bars, restaurants i altres establiments d’hostaleria i restauració de les normes d’aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que es determinin.

En qualsevol cas, haurà d’assegurar-se l’adopció de les mesures organitzatives que resultin necessàries per evitar aglomeracions tant dins de l’establiment com en els espais de terrasses autoritzats i garantir que clients i treballadors mantinguin una distància de seguretat de, almenys, 1,5 metres. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s’observaran les mesures d’higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi.

Espectacles públics i altres activitats recreatives com bars musicals, discoteques i similars. (Article 14)

Les administracions competents hauran d’assegurar el compliment pels titulars d’establiments d’espectacles públics i d’altres activitats recreatives, o pels seus organitzadors, de les normes d’aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que aquelles determinin.

En tot cas, s’haurà d’assegurar que s’adopten les mesures necessàries per a garantir una distància interpersonal mínima de 1,5 metres, així com el degut control per a evitar les aglomeracions. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s’observaran les mesures d’higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi.

Possibilitat de celebració per videoconferència o conferència telefònica múltiple de les sessions dels òrgans de govern, d’administració, juntes o assemblees d’associats o de socis de societats civils i mercantils, associacions, etc., fins al 31/12/2020  (Disposició Final Quarta).

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 40 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març:

1. Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d’alarma i, una vegada finalitzat el mateix, fins al 31 de desembre de 2020, les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions podran celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l’òrgan disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l’òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l’acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic de cadascun dels concurrents. La mateixa regla serà aplicable a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica.

Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d’alarma i, una vegada finalitzat el mateix, fins al 31 de desembre de 2020, les juntes o assemblees d’associats o de socis podran celebrar-se per vídeo o per conferència telefònica múltiple sempre que totes les persones que tinguessin dret d’assistència o els qui els representin disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l’òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l’acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic.

2. Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d’alarma i una vegada finalitzat el mateix, fins al 31 de desembre de 2020, els acords dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president i hauran d’adoptar-se així quan el sol·liciti, almenys, dos dels membres de l’òrgan. La mateixa regla serà aplicable a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili social. Serà aplicable a tots aquests acords el que s’estableix en l’article 100 del Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Mercantil, encara que no es tracti de societats mercantils.

Consumidors i usuaris (Disposició Final Cinquena).

Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l’article 36 Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març:

1. Si a conseqüència de les mesures adoptades per les autoritats competents durant la vigència de l’estat d’alarma o durant les fases de desescalada o nova normalitat, els contractes subscrits pels consumidors i usuaris, ja siguin de compravenda de béns o de prestació de serveis, inclosos els de tracte successiu, resultessin d’impossible compliment, el consumidor i usuari tindrà dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies des de la impossible execució del mateix sempre que es mantingui la vigència de les mesures adoptades que hagin motivat la impossibilitat del seu compliment. La pretensió de resolució només podrà ser estimada quan no calgui obtenir de la proposta o propostes de revisió ofertes per cadascuna de les parts, sobre la base de la bona fe, una solució que restauri la reciprocitat d’interessos del contracte. Les propostes de revisió podran abastar, entre altres, l’oferiment de bons o vals substitutoris al reemborsament, que en tot cas quedaran sotmesos a l’acceptació per part del consumidor o usuari. A aquest efecte, s’entendrà que no cal obtenir proposta de revisió que restauri la reciprocitat d’interessos del contracte quan hagi transcorregut un període de 60 dies des de la sol·licitud de resolució contractual per part del consumidor o usuari sense que hi hagi acord entre les parts sobre la proposta de revisió.

4. En el cas que es tracti de contractes de viatge combinat, que hagin estat cancel·lats amb motiu del COVID19, l’organitzador o, en el seu cas el detallista, podran lliurar al consumidor o usuari, prèvia acceptació per part d’aquest, un bo per a ser utilitzat dins d’un any des de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, per una quantia igual al reemborsament que hagués correspost. Transcorregut el període de validesa del bo sense haver estat utilitzat, el consumidor podrà sol·licitar el reemborsament complet de qualsevol pagament realitzat que haurà d’abonar-se, a tot tardar, en 14 dies. En qualsevol cas, l’eventual oferiment d’un bo substitutori temporal haurà de comptar amb el suficient suport financer que garanteixi la seva execució.»

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org )