Publicades les Bases Reguladores d’ajuts per la bonificació de finançament als establiments d’allotjament turístic

El Departament d’Empresa i Conèixement a través de l’Instiut Català de Finances ha publicat al DOGC les bases reguladores d’una línia d’ajuts amb bonificació al finançament per la millora de l’infraestructura d’establiments turístics (hotels, pensions,càmpings, apartaments turístics i establiments de turisme rural.

Despeses subvencionables

  • Inversions relatives a obres o instal·lacions destinades a millorar l’accessibilitat a l’establiment.
  • Inversions de reforma, millora o ampliació de les intal·lacions que tingui per finalitat la millora de la qualitat dels serveis i/o les estades.
  • Inversions en millores d’eficiència energètica.

Quantia de la subvenció

  • L’import del préstec podrà ser fins al 100% de l’import de les actuacions subvencionables, amb un mínim de 60.000,00 euros i un màxim d’1.000.000,00  d’euros per beneficiari/ària.
  • El tipus d’interès serà l’Euríbor a 12 mesos més un 2%. Sobre aquest tipus d’interès s’aplicarà una bonificació, que s’especificarà en la resolució d’atorgament de l’ajut i que serà com a màxim del 2%. Aquesta bonificació s’aplicarà a tots els beneficiaris rebut a rebut.
  • El termini màxim d’amortització del préstec serà de fins a 10 anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització del capital de fins a 2 anys, inclòs en aquest termini.

Per ampliar aquesta informació consulteu el text publicat al DOGC de les bases reguladores de l’ajut.