Publicades les Bases Reguladores per la concessió d’ajuts per programes per al desenvolupament de l’emprenedoria tecnològica i la demanda tecnològica

El Ministeri d’Economia i empresa ha publicat l’ordre l’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes i actuacions de l’Acció Estratègica en Economia i Societat Digital d’el Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació orientada a reptes de la societat, en el marc de el Pla Estatal de Política Científica i Tècnica i d’Innovació per al període 2017-2020.

Beneficiaris
En els termes que estableixin les corresponents convocatòries efectuades a l’empara d’aquesta Ordre i sempre que compleixin els requisits exigits en cada cas, podran tenir la condició de beneficiaris Les següents persones jurídiques que estiguin vàlidament constituïdes a Espanya:

a) Empreses. Dins d’aquesta categoria definida en l’annex I de l’Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014, i d’acord amb l’article 2 de l’esmentat Reglament, s’entendrà per «petites i mitjanes empreses» o «PIME »: les empreses que compleixin els criteris establerts en l’annex I de l’esmentat Reglament.

b) Fundacions, associacions (incloent federacions, confederacions o unions d’aquestes) i col·legis professionals.

c) Les entitats locals definides en l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les comunitats autònomes uniprovincials i Ciutats Autònomes.

d) Les universitats públiques i privades i els seus instituts universitaris, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, inscrites en el Registre d’Universitats, Centres i Títols, creat pel Reial Decret 1509 / 2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d’Universitats, Centres i Títols.

e) Organismes Públics d’investigació definits en l’article 47 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

f) Altres centres públics d’R + D: Organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l’Administració General de l’Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, qualsevol que sigui la seva forma jurídica.

g) Centres tecnològics i Centres de suport a la innovació tecnològica que estiguin inscrits en el registre de centres creat pel Reial Decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació tecnològica d’àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres.

Característiques
Les convocatòries a l’empara d’aquesta Ordre podran finançar total o parcialment actuacions i projectes que incloguin:

a) El desenvolupament, impuls i adopció de tecnologies digitals, que possibilitin l’estímul de la demanda. Entre altres actuacions, es potenciarà el desenvolupament de projectes tractors sectorials i el desenvolupament i validació de demostradors i plataformes en diferents àmbits tecnològics i sectorials que permetin analitzar la viabilitat dels mateixos en entorns reals. Incloent la transmissió, coneixement, divulgació i aplicació dels seus resultats.

b) El desenvolupament d’àmbits estratègics de l’R + D + I empresarial i l’emprenedoria en l’àmbit tecnològic. Entre altres actuacions, s’inclouen aquelles que abordin el desenvolupament i l’emprenedoria tecnològic front a reptes de la societat, de manera que fomentin el desenvolupament dels coneixements i tecnologies necessaris per abordar i buscar solucions a problemes complexos associats a aquests reptes, incorporant per a això la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació en sentit ampli.

Dotació
Els ajuts es poden concedir sota la modalitat de subvencions dineràries, en espècie o una combinació d’ambdues.

La intensitat bruta màxima dels ajuts en forma de subvenció de qualsevol modalitat que es podran concedir per als projectes i actuacions que regula aquesta Ordre serà fins al cent per cent (100%) de l’pressupost subvencionable, amb les limitacions que, si s’escau, s’estableixin en les convocatòries en funció de les característiques de l’actuació, el tipus de beneficiari i els límits que siguin d’aplicació establerts a la normativa comunitària d’ajuts d’Estat.

Normativa
Bases Reguladores (BOE 8 de 09.01.2020)