Publicada i en vigor la Resolució de la Generalitat de mesures de salut pública als municipis de Lleida ciutat,  Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.

Finalment el 15/07/2020 s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s’adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. 

No tenim qualificatius per descriure la realitat que ens aborda. Resignació, tristesa, ràbia, impotència, crispació, abatiment, desesperació, incertesa, per citar algun dels sentiments que compartim.

Si entrem en el fons de la qüestió, avui mateix al Segre, el Departament de Salut, reconeix mala gestió en l’activitat dels temporers. Nosaltres, sense ser experts, ho hem denunciat i hem demanat explicacions al mateix President de la Generalitat per la inacció i per donar una mala imatge de Lleida. Ara ja hi som i tanquen les nostres activitats, sense cap pla d’ajuts concret per oferir a les empreses que veurem, per segona vegada com els ingressos baixen a 0, per causes alienes.

Com hem avançat, aquesta situació a Lleida pensem que serà llarga, no sols 15 dies. Sols ens pot salvar que es faci un pla d’actuació concret i exigent dirigit a l’epicentre del problema ( no som coneixedors de cap pla al respecte ), i que les administracions actuïn coordinadament, Estat espanyol, Generalitat, i Municipis ( tampoc en tenim coneixement ).

Els pobles de Seròs, Aitona, Soses, Alcarràs, la Granja d’Escarp i Torres de Segre, han fet esforços ingents amb denunciar també aquesta situació des de molt abans del començament de la campanya, i s’han trobat sols. També ens consta que la gran majoria d’empreses alimentaries, han fet tots els plans adequats.

No hem d’oblidar l’amenaça sanitària que és real, i que quan pugem recuperar la confiança, el nostre sector preveiem que tindrà un excel·lent avenir.

Per això hem de procurar que tots puguem creuar aquest tram, i amb aquesta finalitat intentarem defensar, amb tota la nostra entrega, el pla d’ajuts, i els vostres interessos.

Us adjuntem l’escrit que hem adreçat al Subdelegat de Govern de l’Estat Espanyol, i demà presentem conjuntament amb la Cambra de comerç un manifest empresarial.

A continuació fem un resum de la nova Resolució SLT/1698/2020 de 15 juliol

La durada de totes les mesures previstes en aquesta resolució és de 15 dies.

Després de tota la polèmica generada a la comarca del Segrià per la no ratificació del Jutjat de Guàrdia de Lleida de la resolució que el passat diumenge 12/07/2020 van anunciar en roda de premsa la Consellera de Salut i el Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, finalment s’ha ratificat judicialment la nova resolució, que exclou al terme municipal de Massalcoreig, i que també ja s’ha publicat al DOGC.

Les principals repercussions que té la Resolució SLT/1698/ 2020, de 15 de juliol, per al nostre sector són les següents:

Suspensió de les Activitats d’hoteleria i restauració (Apartat 9)

“Se suspenen les activitats d’hoteleria i restauració, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia.”

Cal destacar d’aquesta resolució, la suspensió de “les activitats d’hoteleria”, es a dir, es suspen l’activitat d’hotels, pensions, càmpings i altres allotjaments turístics dels municipis afectats.

La resolució únicament permet l’obertura als allotjaments turístics o altres similars que s’hagin definit com a servei essencial per a l’aïllament d’afectats i contactes per la pandèmia declarada (apartat 1 de la resolució).

Des d’HOSTALERIA DE LLEIDA demanarem que els hotels, càmpings i altres allotjaments turístics puguin oferir i prestar servei de restauració i allotjament als treballadors dels serveis essencials, tal i com es va permetre durant l’estat d’alarma.

– Suspensió d’activitats d’espectacles públics, recreatives i d’oci nocturn (Apartat 8 de la resolució)

És a dir, la resolució suspèn les activitats recreatives musicals del nostre sector com la dels bars musicals i les de l’oci nocturn, com ara sales de festa i discoteques, entre d’altres de similars.

Tampoc no es podran dur a terme totes aquelles activitats extraordinàries o de caràcter temporal i les que ja estiguessin autoritzades prèviament a la data d’entrada en vigor d’aquesta resolució.

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball (Apartat 4 de la resolució)

Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d’adoptar, entre d’altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais tancats i edificis d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats per a la neteja de mans.

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, hauran de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc.

d) L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol.

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

f) Potenciar l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

– Restriccions a la sortida i entrada dels municipis  (Apartat 1).

 A partir de les 16.00 hores del dia 15 de juliol de 2020, queda restringida l’entrada i sortida als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, tret dels desplaçaments per motius laborals per raó de serveis considerats essencials.

També es permet la mobilitat d’entrada i sortida en el cas de situacions inajornables de visites o proves mèdiques, proves i exàmens oficials, renovacions de permisos i documents o altres tràmits administratius inajornables, quan hagin de ser realitzats en aquests municipis sense alternativa possible, així com per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials i altres causes de força major degudament justificades.

Aquesta restricció no afecta la circulació per autovies i autopistes o altres que pugui determinar el dispositiu policial en l’aplicació d’aquesta mesura, quan es tracti de mobilitat amb origen i destinació fora dels municipis esmentats.

Tampoc no afecta l’activitat de transport de mercaderies.

En el cas de persones que treballin en serveis no essencials, es permetrà accedir o sortir fora dels municipis esmentats exclusivament durant les primeres 24 hores d’entrada en vigor d’aquesta Resolució per a la recollida d’aquells elements imprescindibles per al desenvolupament del teletreball.

– Desplaçaments personals (Apartat 3).

Es permeten les sortides del domicili i la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents, en els supòsits següents:

a) Per a l’assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.

b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.

d) Per desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances i d’altres serveis.

e) Per accedir als establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes i matèries primeres.

f) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.

g) Per fer trobades i activitats del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual a què es fa referència en el paràgraf següent.

h) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

i) Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

j) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.

k) Per atendre els horts familiars d’autoconsum.

l) Per exàmens o proves oficials inajornables.

m) Per causa de força major o situació de necessitat.

Els contactes s’han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l’aïllament. El grup ha de ser al més estable possible.

Es permet la mobilitat dins dels termes municipals i entre els termes municipals dels municipis afectats

– Reunions i trobades (familiars i de caràcter social). Apartat 6.

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. Aquesta prohibició inclou casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

En les reunions que concentrin fins a deu persones en establiments oberts al públic no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

La resolució també regula altres mesures especials en matèria de salut pública (apartat 2), Empreses de serveis i comerç minorista (apartat 5), Ús del transport públic (apartat 7), activitats culturals  i esportives (Apartat 8), Activitats de casals i colònies d’estiu (apartat 10) i inspecció i règim sancionador (Apartat 11).

Us recomanem que esteu amatents a l’actualitat, tenim diversos canals per on us informem puntualment: Telegram, web, correu electrònic, i que aneu plantejant de com voldreu reiniciar el vostre negoci quan pugueu. Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org )