Programa ACCEDEMOS d’Ajudes a l’Ocupació 2020

La fundació Mapfre ha obert la convocatòria per aquest any 2010 de les Ajudes a l’Ocupació ACCEDEMOS per tal de fomentar l’ocupació a Espanya a través del suport a les petites i mitjanes empreses, autònoms i entitats socials amb necessitat de contractar, però manca de recursos per a això.

Beneficiaris

Fundació MAPFRE dirigeix aquests ajuts a petites i mitjanes empreses, autònoms i entitats socials amb domicili fiscal a municipis espanyols de fins a 30.000 habitants i que generin ocupació cobrint una vacant amb una persona major d’edat, sense limitació d’edat alguna, en situació legal d’atur. Es prioritzarà la contractació de persones que portin més temps en aquesta situació d’atur, amb el mínim que s’indica en les presents bases. Així, els que estiguin generant ocupació i compleixin amb els requisits marcats en aquestes bases de convocatòria, podran sol·licitar l’ajuda que atorga la Fundació.

Durada

L’ajuda s’atorgarà amb una durada màxima de NOU mesos complets de contracte.

Dotació pressupostària

La Fundació atorgarà un mínim de 300 ajudes dotades cadascuna d’elles amb la quantitat màxima de CINC-CENTS EUROS (500 euros) a el mes per contractes a jornada completa i d’una quantitat màxima de TRES-CENTS EUROS (300 euros) a el mes per contractes a mitja jornada, durant nou mesos, començant a comptar de l’acceptació i signatura de l’conveni que formalitza la concessió de l’ajut sol·licitat, respectant els terminis estipulats en aquestes bases, fins a un màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 €) o DOS MIL SET-CENTS EUROS (2.700 €) segons correspongui, o la quantitat inferior que coincideixi matemàticament amb el salari net mensual de l’ emprat durant aquests nou mesos.

Quantia

  • Es concedirà una ajuda per valor de fins a 2.700 € en total (distribuïts en mensualitats de fins a 300 €) per a aquells contractes de mitja jornada.
  • Es concedirà una ajuda per valor de fins a 4.500 € en total (distribuïts en mensualitats de fins a 500 €) per a aquells contractes de jornada completa.
  • Només s’abonarà l’ajuda corresponent al temps treballat.

Lloc de presentació

La Fundació informarà a través la seva pàgina web www.fundacionmapfre.org dels requisits i passos que haurà de seguir cada ocupador interessat per formar part de el Programa.

Termini de presentació

La convocatòria finalitzarà quan es concedeixin les ajudes previstes o, si no, el 16 de juliol de 2020.

Normativa

Convocatòria

Observacions

Més informació