Recomanacions pel Pre-concurs de creditors de TransHotel

Com sabreu, el passat dilluns la companyia Transhotel va sol·licitar el pre-concurs de creditors en base a l’article 5.bis de la Llei Concursal.

Així, a partir d’aquest moment s’obre un període de 3 mesos per refinançar la seva situació i la companyia ha informat que continua amb la intenció d’operar al mercat.

En aquest sentit, us adjuntem Circular de la CEHAT on es detallen les indicacions que proposa el seu assessor jurídic, Tourism&Law.

OBLIGACIONS DE CARA AL CLIENT A TENIR EN COMPTE

És molt important que tingueu en compte les greus conseqüències que poden derivar en cas de no arribar a allotjar els clients provinents d’aquesta empresa intermediària.

Així, la normativa aplicable en aquest cas, deriva de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, la qual qualifica d’infracció molt greu:

Art. 89. d) Negar-se a allotjar clientela provinent d’una empresa intermediària, amb reserva feta i acceptada, o efectuada d’acord amb les condicions prèviament pactades, independentment del sistema i els terminis acordats per a la liquidació.
Art. 89. e) Incomplir obligacions contractuals o legals, si s’ocasionen perjudicis molt greus als usuaris turístics.

En concret, les sancions previstes per les infraccions molt greus són les següents:

Art. 94. c) Les infraccions molt greus, amb una multa d’entre 30.001 i 600.000 euros o, si el caràcter i la gravetat de la infracció ho fan recomanable, amb la suspensió de l’activitat o el tancament temporal de l’establiment, per un temps màxim de dos anys, o amb el tancament definitiu de l’establiment.

Per qualsevol aclariment podeu contactar amb el nostre Departament Jurídic.

Document Relacionat
Circular Interna CEHAT Pre-Concurs TransHotel