Pla Nacional del Turisme Espanyol 2012-2015

Espanya és líder mundial en turisme: és el segon país en ingressos per turisme internacional del món i el quart en nombre de turistes internacionals. L’activitat turística és clau per a l’economia espanyola ja que suposa més d’un 10,2% del PIB, aporta un 11,39% d’ocupació i mitiga el desequilibri de la nostra balança comercial. En la conjuntura actual, els sectors estratègics de la nostra economia han d’actuar com a palanques per impulsar un canvi d’escenari que ens situï en el camí del creixement i la generació d’ocupació, entre ells, el turisme ha de ser aposta prioritària pel seu lideratge mundial, pel seu caràcter transversal i tractor en l’economia i per la seva orientació a mercats que mostren els primers signes de recuperació.

Es cert però, que l’activitat turística a Espanya ha patit una pèrdua important de competitivitat en els últims anys i que la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del nostre model està en entredit de cara al futur. S’apunta a la fi d’un cicle econòmic que va començar fa més de 50 anys i en el qual s’estan covant els nous líders turístics mundials fonamentats en la innovació.

És imprescindible, per tant, abordar mesures que activin un punt d’inflexió, detenint el declivi i activant un creixement sobre bases sòlides que permetin assegurar el lideratge i la competitivitat del nostre model.

Documents Relacionats

Plan Nacional del Turismo Español 2012-2015

Font: Gestión de Restaurantes – www.gestionrestaurantes.com