Atenció amb el pagament en efectiu

Des finals de 2012, el pagament en efectiu d’operacions entre empresaris o professionals i altres empresaris o particulars, està limitat a l’import de 2.500 euros. D’altra banda, malgrat que l’any passat es va anunciar la intenció del govern de rebaixar la limitació a 1.000 euros per operació, aquesta mesura encara no ha estat aprovada, de manera que el límit vigent actualment segueix sent el de 2.500 euros.

Ara bé, en alguns casos pot resultar complex el còmput d’aquest import:

  • Exemple 1. Es reben setmanalment mercaderies d’un proveïdor, amb els corresponents albarans d’entrega que es paguen en efectiu, mentre que la factura és mensual pel total. Si aquesta factura supera els 2.500 euros, el pagament dels albarans NO podrà ser en efectiu.
  • Exemple 2. Es contracta la renovació de la instal.lació elèctrica per import total de 5.000 euros, i s’acorden 4 pagaments parcials de 1.250 euros. Cap d’aquests pagaments es podrà fer en efectiu ni en xecs al portador, perquè es tracta del fraccionament de pagament d’una operació que supera els 2.500 euros.
  • Exemple 3. El pagament d’una nòmina, quitança o acomiadament a un treballador per import de 2.600 euros, NO podrà ser en efectiu, perquè una de les parts és un empresari o professional.
  • Exemple 4. Rebem un pressupost per unes reformes per import de 2.000 euros i en fem un pagament inicial de 1.000 euros. Posteriorment, es constata que el cost de la operació a realitzar serà de 2.700 euros. El primer pagament en efectiu no estava subjecte a la limitació de pagaments en efectiu ja que la operació inicialment no superava els 2.500 euros. Ara bé, un cop coneixem el cost total, que és de 2.700 euros el pagament de la quantitat restant NO podrà ser en efectiu.

pagament en efectiu

Així doncs, s’hauran de pagar totes aquestes operacions a través de mitjans electrònics com ara targeta de crèdit o de dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o domiciliació bancària. Cal recordar però, que aquesta limitació no afecta a pagaments entre particulars, o amb les entitats financeres.

Als efectes d’aquesta normativa, es consideren infractors tant el pagador com el cobrador de la quantitat en efectiu. Tots dos respondran solidàriament de la infracció i de la sanció, per la qual cosa, l’administració tributària es podrà dirigir indistintament contra qualsevol d’ells per exigir la responsabilitat en el termini dels 5 anys següents de prescripció. De fet, Hisenda ja està duent a terme revisions per comprovar els mitjans de pagament de determinades operacions.

Les sancions que es preveuen són del 25% de la quantitat pagada en efectiu en les operacions en què se superava el límit dels 2.500 euros; tot i que, es preveu la possibilitat que una de les parts ho denunciï a l’Administració tributària, i quedi així alliberat de responsabilitat.