Obligatorietat de mascareta a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic

Des del dijous 9/07/2020 a Catalunya “Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta a la via pública, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.”

Així es recull a la Resolució SLT/1648/2020, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19  que s’ha publicat el 9/07/2020 al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).  Aquesta resolució també preveu que “Aquesta previsió s’estableix sens perjudici del manteniment de la regulació de l’ús de la mascareta als mitjans de transport en tot allò que no s’oposi.”

Excepcions a l’ús de mascareta (Apartat 2.2.2 Resolució SLT/1429/2020)

L’obligació de l’ús de mascareta no serà exigible:

  • Per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
  • En el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure.
  • En els supòsits de força major o situació de necessitat.
  • Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta resulti incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Us recordem que l’apartat 2.7 de la Resolució SLT/1429/2020, estableix que en els establiments d’hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats en què es preveu el consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús constant de la mascareta, s’haurà de garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones establerta en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.  La distancia física interpersonal és especialment exigible tant en l’àmbit laboral com entre persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una relació i contacte propers de forma molt habitual.

Sancions

La Generalitat ha anunciat que no portar mascareta sense causa justificada pot comportar des d’avui una multa de 100 €, tot i que aquest import no es preveu expressament a la Resolució SLT/1648/2020 publicada al DOGC del 9/07/2020, ja que aquesta recull que l’incompliment “serà objecte de règim sancionador d’acord amb la legislació aplicable”.

Consells d’HOSTALERIA DE LLEIDA

Hem demanat aclariments concrets a la Generalitat. Mentre no tinguem resposta, us aconsellem:

Al restaurant: Els clients han de portar mascareta en general, per entrar, transitar, etc. L’excepció és al asseure’s a taula.

Al bar: És més complex. En general, mascareta, però mentre els clients estiguin en el seu lloc assignat de servei, exempts.

A l’hotel, càmping: Excepcions d’ús de mascareta a les dependències pròpies del client (habitació, bungalow o parcel·la).  Al bar o restaurant, amb les condicions anteriors.

A les piscines: Per accedir i transitar per la piscina, mascareta.  Per fer ús de la piscina, banyar-se i prendre el sol (entès en una posició estàtica sobre una tovallola o gandula), està exempt l’ús de mascareta.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org)

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort