Es prorroga l’Estat d’Alarma fins el 21 de juny. Pirineu i Aran entren a la Fase 3 i la resta a la Fase 2

Es pròrroga l’estat alarma, fins al 21 de juny de 2020 RD 555/2020 de 5 de juny

Es delega funcions a les CCAA, per regular la fase 3, i per determinar la seva superació per entrar a l’estadi de la “nova normalitat”.

Novetats sobre les ordres publicades:

Al BOE del 6/06/2020 s’ha publicat l’Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Cal destacar d’aquesta nova Ordre que permet a la Fase 3 la reobertura al públic de bars musicals, discoteques i similars sempre que no se superi un terç del seu aforament i estableix les condicions de funcionament.

La nova Ordre ha modificat l’apartat 1 de l’article 18, ha afegit l’apartat 6 a l’article 18, i ha modificat el paràgraf primer de l’article 19 de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, que regula la fase 3.

A continuació, us resumim les condicions de reobertura de bars musicals, discoteques i similars:

 • No s’ha de superar un terç del seu aforament.
 • S’han de complir les condicions previstes en el capítol IV de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, que regula la fase 3 (articles 18 i 19).
 • En tot cas, es podrà procedir a l’obertura al públic de les terrasses a l’aire lliure d’aquests establiments en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits previstos als apartats 4 i 5 de l’article 18 de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, que regula la fase 3. Aquestes condicions i requisits de les terrasses a l’aire lliure són els següents:
  • Es limita l’aforament al 75% de les taules de les terrasses a l’aire lliure de les permeses l’any immediatament anterior sobre la base de la corresponent llicència municipal.
  • En el cas que la llicència sigui concedida per primera vegada, haurà de limitar-se l’aforament al 75% del qual hagi estat autoritzat per enguany.
  • Es consideraran terrasses a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.
  • En el cas que l’establiment obtingués el permís de l’Ajuntament per a incrementar la superfície destinada a la terrassa a l’aire lliure, es podrà incrementar el nombre de taules previst en el paràgraf anterior, respectant, en tot cas, una proporció del 75% entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l’espai per als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situï la terrassa.
  • En tot cas, s’haurà d’assegurar que es manté la deguda distància física d’almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.
  • L’ocupació màxima serà de vint persones per taula o agrupació de taules.
  • La taula o agrupació de taules que s’utilitzin per a aquesta fi, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.
 • Quan existís en el local un espai destinat a pista de ball o similar, el mateix podrà ser utilitzat per instal·lar taules o agrupacions de taules, no podent-se dedicar aquest espai al seu ús habitual.

Us facilitem aquest enllaç on trobareu les condicions previstes en els articles 18 i 19 de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, que regula la fase 3, que també són aplicables a bars musicals, discoteques i similars.

Es publica al BOE l’Ordre per la Fase 3: Condicions per hostaleria i restauració, terrasses, hotels, càmpings i altres allotjaments, turisme actiu i guia turístic

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).