Obert el termini per la presentació de les sol.licituds pels ajuts del CCAM 2017

El proper 3 d’abril de 2017 s’obre la convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:

a) Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

b) Entitats de comerç, serveis, artesania i moda sense ànim de lucre: associacions, gremis, federacions i agrupacions.

Accions subvencionables

Programes:

1. Competitivitat de l’empresa a través de les entitats.

Impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant:

  • Projectes de dinamització comercial en les zones urbanes que millorin l’activitat comercial, potenciant el comerç de proximitat.
  • Projectes per a promocionar la transformació digital del comerç, potenciar l’enfortiment de les empreses, i mantenir i desenvolupar el talent i fomentar la internacionalització.

2. Participació d’empreses artesanes a fires professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.

Promoure la comercialització de l’artesania i fomentar-ne la competitivitat i la internacionalització mitjançant la participació d’empreses artesanes en fires i salons professionals, d’àmbit nacional, estatal i internacional. S’admeten les fires adreçades a públic general en l’àmbit internacional.

3. Internacionalització de la moda.

Estimular i promoure la participació individual dels dissenyadors i marques de moda en showrooms comercials internacionals temporals de moda i/o fires internacionals.

Augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a l’exterior i potenciar la diversificació de mercats.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l’Annex 2 d’aquesta Resolució. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

Termini de realització

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva durant l’any 2017.

Dotació pressupostària

L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 4.000.000,00 euros.

Quantia

La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l’empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya
(http://canalempresaweb.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat).

Termini de presentació

El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença el dia 3 d’abril de 2017 i acaba el dia 8 de maig de 2017.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 7340 – 30/03/2017)
Bases reguladores (DOGC núm. 7335 – 23/03/2017)