Obert el termini de presentació de sol·licituds per les subvencions en l’àmbit del comerç i els serveis per a l’any 2019

S’obre la convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i dels serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors, dels programes següents:

  • Suport a les entitats representatives del sector del comerç
  • Suport a la professionalització del món associatiu
  • Suport a la millora de la competitivitat dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària
  • Suport a la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional
  • Suport en el procés de transformació digital de les empreses

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:

a) Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

b) Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables

1. Suport a les entitats representatives del sector del comerç

Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial, de forma contrastada, que tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes i que desenvolupen programes d’actuacions que ajuden a prestigiar i professionalitzar el sector del comerç a Catalunya.

2. Suport a la professionalització del món associatiu.

Impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant:

  • Projectes de dinamització comercial en les zones urbanes que millorin l’activitat comercial, potenciant el comerç de proximitat.
  • Projectes per promocionar la transformació digital del comerç, potenciar l’enfortiment de les empreses, mantenir i desenvolupar el talent i la formació, i per fomentar la internacionalització.

3. Suport a la millora de la competitivitat dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària

El programa de competitivitat dels mercats té com objectiu facilitar els recursos necessaris perquè els mercats municipals catalans sedentaris i no sedentaris siguin més forts i competitius i adaptats a les noves necessitats dels consumidors i als nous estils de vida i que, alhora, millorin la gestió a través de gerències professionalitzades.

4. Suport a la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.

Promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d’empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes.

5. Suport en el procés de transformació digital de les empreses.

Motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes que permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potencií la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra del clients.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l’Annex 2 d’aquesta Resolució. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, resultin estrictament necessàries i que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la finalització del termini de presentació de la justificació econòmica.

Requisits

Les persones beneficiàries que sol·licitin la subvenció en el marc dels programes que es detallen han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

Termini de realització

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva durant l’any 2019.

Dotació pressupostària

4.300.000,00 euros

Quantia

La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença el dia 23 d’abril de 2019 i acaba el dia 23 de maig de 2019.

Normativa
Convocatòria (DOGC núm. 7857 de 18.04.2019)
Bases reguladores (DOGC núm. 7851 de 10.04.2019)