Novetats socio-laborals, entre elles, increment de la base mínima d’autònom i bonificacions als contractes fix discontinu

Arrel de la publicació el passat 28/06/2017 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat s’han publicat novetats que afecten a la normativa laboral i que us fem menció en els següents punts.

COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE LA SEGURETAT SOCIAL PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS.

Les bases mínimes i màximes i els tipus de cotització, seran les següents:

 • La base màxima de cotització es manté i segueix essent 3.751,20 € mensuals.
 • La base mínima de cotització s’incrementa a 919,80 € mensuals. (3% més).
 • S’ajorna novament fins el proper 1-1-2019 la possibilitat de realitzar l’activitat per compte propi a temps parcial.

La data de vigència d’aquesta llei va ser el passat 29/06/2017, per lo que aquest mes de juliol, els autònoms amb base mínima, passaran de tenir un rebut mensual d’autònom de 267,03 € a 275,02 €.

Valor del IPREM (Indicador públic de renta de efectes múltiples).

 • El IPREM diari, 17,93 €
 • El IPREM mensual, 537,84 €
 • El IPREM anual, 6.454,03 €

Mesures de recolzament a la prolongació dels períodes d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

Les empreses dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin amb alta durant els mesos anomenats, l’ocupació dels treballadors amb contractes fixos discontinus, podran aplicar-se una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comuns, desocupació, FOGASA i formació professional.
Serà d’aplicació des de l’1 de gener de 2017 fins al proper 31 de desembre de 2017.

Crèdit de formació pels treballadors.

Les empreses que cotitzin per contingència de formació professional, disposaran d’un crèdit per la formació que resultarà d’aplicar a la quantia ingressada per la empresa en concepte de formació professional durant l’any 2016, el percentatge de bonificació en funció del volum de treballadors de la empresa serà de:

 • Empreses de 1 a 5 treballadors: 420 €
 • Empreses de 6 a 9 treballadors: 100%
 • Empreses de 10 a 49 treballadors: 75%
 • Empreses de 50 a 249 treballadors: 60%
 • Empreses de 250 o més treballadors: 50%

Es podran beneficiar també d’un crèdit de formació, les empreses que durant aquest any 2017 obrin nous centres de treball i les empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla nous treballadors, l’import resultarà d’aplicar al número de treballadors de nova incorporació la quantia de 65 €.

Empleades de la llar

Les bases de cotització per contingències comuns i professionals per l’any 2017 s’establiran actualitzant les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala vigent de l’any 2016 en la mateixa proporció a l’increment que experimenti el salari mínim interprofessional.

Això es el que comenta la llei de pressupostos generals de l’estat publicada el passat 28/6/2017. A la norma de cotització de la seguretat social (Orden ESS/106/2017 de 9 de febrer) ja es varen publicar les taules corresponent a les empleades de la llar amb l’increment que va experimentar el salari mínim interprofessional i per tant, ja s’estan aplicant no hi haurà cap increment més en aquest règim.

Bonificació a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, així com els supòsits de malaltia professional.

A la treballadora s’aplicarà respecte a les quotes meritades durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció, una bonificació del 50% de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comuns.