Novetats laborals a tenir molt en compte

Segons la llei de Pressupostos Generals de l’Estat publicada al juliol us informem dels canvis més significatius que us poden afectar:

BASES MÀXIMES I BASES MINIMES DE COTITZACIÓ

Per l’any 2018 les bases màximes de cotització serà de 3.803,70 euros mensuals (un 1,4% més que l’anterior de 3.751,20 €) i la base mínima serà de 932,70 euros.

A partir de l’1 d’agost, els autònoms que estiguin a base mínima de 919,80 euros (rebut de 275,02 €) passaran a una base mínima de 932,70 euros (rebut de 278,88 euros). Augment de la quota en 3,86 euros/mes.

BONIFICACIONS A LES CONTRACTACIONS DE TREBALLADORS FIXOS DISCONTINUS.

Es prorroga un altre any, les bonificacions pels contractes fixos discontinus en un 50% de les quotes empresarials per contingències comuns, atur, Fogasa i Formació Professional, en empreses enquadrades en sectors de turisme, comerç vinculat a turisme i hostaleria que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de 2018.

QUOTES ALTES NOVES O QUE NO HAGIN ESTAT EN SITUACIÓ D’ALTA EN ELS DOS ANYS ANTERIORS.

Ja vam informar que la reducció dels 50 euros de 6 mesos, s’havia ampliat a 12 mesos quan s’estigui cotitzant per base mínima o en una altra base més alta el 80% de la base mínima. Amb la nova llei de pressupostos hi ha la novetat que, aquells autònoms que es donin d’alta en poblacions de menys de 5.000 habitants, aquesta reducció de 50 euros s’ampliarà 12 mesos més, per tant, el benefici el tindrien durant 24 mesos.

Per gaudir d’aquest benefici s’ha de complir uns requisits:

a) estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants en el moment d’alta.
b) estar donat d’alta al cens tributari de l’Agencia Estatal d’Administració Tributaria, corresponent al lloc on es desenvoluparà l’activitat declarada, en un municipi que el seu padró municipal sigui inferior a 5.000 habitants.
c) mantenir l’alta de l’activitat en el municipi comentat anteriorment, en els dos anys següents a l’alta que causi el dret a l’incentiu contemplat, així com mantenir-se empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a l’alta com a treballador autònom.

La TGSS realitzarà un control d’aquesta reducció amb totes les administracions corresponents, per controlar els empadronaments i en cas de no complir els requisits, el treballador autònom haurà de retornar la totalitat de les quantitats deixades d’ingressar per l’aplicació de l’incentiu, a partir del dia primer del mes següent en que es quedi acreditat aquest incompliment.

El mateix s’aplicarà a les persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i/o víctimes de terrorisme que vulguin ser treballadors autònoms. En el cas dels minusvàlids han de tenir un grau de minusvàlua igual o superior al 33%.

Però, en el cas d’autònoms amb minusvàlua, víctimes de violencia de gènere i/o víctimes de terrorisme que estiguin empadronats en poblacions de menys de 5.000 habitants o la seva activitat es realitzi en poblacions de menys de 5.000 habitants la reducció de 50 € s’ampliarà a 12 mesos més, un total de 24 mesos.
I una vegada transcorregut aquest 24 mesos, es tindrà una bonificació del 50% durant un termini màxim de fins 36 mesos des de la data d’efectes de l’alta.

CONTRACTES DE FORMACIÓ O APRENENTATGE.

S’estableix una ajuda econòmica pels treballadors en contracte de formació o aprenentatge pels joves inscrits en el sistema nacional de garantia juvenil. La quantia es del 80% del IPREM vigent i tindrà una durada màxima de 18 mesos. (36 mesos pels treballadors amb un grau de minusvàlua igual o superior al 33%).

Les empreses que transformin un contracte de formació o aprenentatge, una vegada acabat el contracte vigent, no abans, i a jornada sencera obtindran una bonificació en les quotes empresarials de 250 euros mes (3000 euros any durant 3 anys).

PATERNITAT, MATERNITAT I RISC DE L’EMBARÀS.

S’amplia, a partir del 5 de juliol, el permís de paternitat de 4 setmanes a 5 setmanes. Les 4 primeres setmanes han de ser ininterrompudes desprès del naixement del fill, adopció, guarda amb fins d’adopció i la cinquena setmana, es pot fer dins dels 9 mesos desprès del part sempre amb acord entre la empresa i el treballador.

Es manté la bonificació del 50% de l’aportació empresarial en cas de canvi de lloc de treball sempre que siguin motius de risc d’embaràs, durant la lactància natural i/o malaltia professional.
I també es manté la bonificació per substitució de la treballadora que esta en situació de risc de l’embaràs, que continua sent del 100% de totes els contingències.

VIUDETAT

S’incrementa el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viudetat, a favor del pensionista amb 65 o més anys que no percebin cap pensió pública. El augment es del 56% de la base reguladora a partir d’1 d’agost i arribant al 60% a 1 de gener de 2019.

INCREMENT PENSIONS

Aquest any 2018, les pensions contributives de jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i a favor de familiars i també les jubilació i invalides no contributives s’incrementen en un 2,75% addicional al 0,25% que estava previst.

INDEX PÚBLIC DE RENDA D’EFECTES MÚLTIPLES (IPREM) any 2018.

diari: 17,75 €
mensual 532,51 €
anual: 6,454,03 €.