Novetats en els Expedients de Regulació d’Ocupació a partir de l’1 d’octubre (II)

A mesura que anem madurant, anem complementant la informació sobre el nou RDL 30/2020 que es va publicar el passat 30 de setembre, avui us transmetrem aquest segon comunicat.

Els ERTO’s de Força Major que es van presentar en el mes de març, queden prorrogats automàticament  fins al proper 31 de gener de 2021.

Això significa que, podem continuar mantenint el ERTO vigent per si tenim necessitat de tornar a incloure al treballador dins de l’ERTO i que la jornada que no treballa, la pugui percebre com a prestació d’atur del SEPE.

A tenir en compte en aquesta situació, i MOLT IMPORTANT, no es tindrà cap dret a exoneració de quotes, és a dir, les cotitzacions de la seguretat social anirà a càrrec de la empresa.

Excepte; les activitats que apareixen a l’annex del RDL que del nostre sector són, Hotels i allotjaments similars (CNAE 5510), allotjaments turístics i altres allotjaments de estància curta (CNAE 5520), Altres allotjaments (CNAE 5590) i gestió de sales d’espectacle (CNAE 9004), que aquestes si que tindran les exoneracions.

Si s’està dins d’aquest CNAE’s, s’haurà de presentar la sol·licitud col·lectiva al SEPE amb els treballadors que encara estant en situació d’inactivitat total o parcial.

Si es vol tornar a accedir a les exoneracions s’haurà de presentar un nou Expedient de Regulació d’Ocupació (ERTO); tenim els ERTO`s per IMPEDIMENT D’ACTIVITAT o LIMITACIONS D’ACTIVITAT.

En tots els casos, les exoneracions només seran pels treballadors que estant suspesos de jornada ja sigui de manera total o parcial de la seva jornada habitual.

ERTO IMPEDIMENT ACTIVITAT

Aquest ERTO serà per empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que es vegi IMPEDIT el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball, com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades a partir de l’1 d’octubre de 2020, per autoritats espanyoles o estrangeres.

Tràmits.

 • Comunicació prèvia als treballadors o representant dels treballadors de la mesura a adoptar.
 • S’ha de iniciar i presentar un expedient nou, al Departament de Treball de la Generalitat.
 • Justificació- Memòria, de com afecta aquesta mesura en el centre de treball afectat.

Una vegada aprovat per l’administració, les exoneracions que donarien dret serien:

 • 100% d’octubre 2020 a gener 2021 en empreses de menys de 50 treballadors a data 29/02/2020.
 • 90% d’octubre de 2020 a gener 2021 en empreses de més de 50 treballadors a data 29/02/2020.

ERTO LIMITACIONS D’ACTIVITAT

Serà per empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegi LIMITAT el seu desenvolupament normal de l’activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles. (reduccions d’aforaments, reducció d’horaris, etc.)

Tràmits:

 • Comunicació prèvia als treballadors o representant dels treballadors de la mesura a adoptar.
 • S’ha de presentar un expedient, al Departament de Treball de la Generalitat.
 • Justificació- Memòria, de com afecta aquesta mesura en el centre de treball afectat.

Una vegada aprovat per l’administració, les exoneracions que donarien dret serien:

 • En empreses de menys de 50 treballadors a data 29/02/2020: octubre 100%, novembre 90%, desembre 85% i gener 80%.
 • En empreses de més de 50 treballadors a data 29/02/2020: octubre 90%, novembre 80%, desembre 75% i gener 70%.

ACTIVITATS SEGONS ANNEX RDL 30/2020 DE 29-09. SECTORS AMB UNA ELEVADA TASA DE COBERTURA PER EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ I UNA REDUÏDA TASA DE RECUPERACIÓ D’ACTIVITAT.

Les empreses que estan dins l’annex i tenen vigent un ERTO de FM aprovat, es prorrogarà aquest i es tindrà dret a les exoneracions

EMPRESES DEPENENTS O INTEGRANTS DE LA CADENA DE VALOR.

Hi podran accedir aquelles empreses que tinguin expedients de regulació d’ocupació prorrogats automàticament fins el proper 31 de gener de 2021 i que el seu negoci depengui indirectament i en la seva majoria, de les empreses que formen part de l’annex dels CNAE o que formin part de la cadena de valor d’aquestes mateixes.

Que vol dir empreses integrants de la cadena de valor o dependents indirectament? Aquestes serien les empreses que hagin generat una facturació a l’any 2019, d’almenys en un 50% d’operacions realitzades de forma directa, amb algun dels codis CNAE’s inclosos a l’annex del RDL.

Tràmits:

 • Comunicació prèvia als treballadors o representant dels treballadors de la mesura.
 • Sol·licitar al departament de treball, entre els dies 5 al 19 d’octubre, de la sol·licitud juntament amb un informe o memòria explicativa de la concurrència amb la documentació que ho acrediti.

Una vegada aprovat per l’administració, les exoneracions que donarien dret serien:

 • En empreses de menys de 50 treballadors a data 29/02/2020: octubre 2020 a gener 2021: 85%.
 • En empreses de més de 50 treballadors a data 29/02/2020: octubre 2020 a gener 2021: 75%.

MANTENIMENT D’OCUPACIÓ

Es mantenen les condicions del manteniment d’ocupació. Qui opti per més exoneracions de quotes, haurà de mantenir l’ocupació dels treballadors afectats en 6 mesos més. Aquests 6 mesos, començaran a comptar una vegada hagi acabat els 6 mesos que es tenien que complir, amb el ERTO de FM aprovat al mes de març.

LIMITACIONS

No es poden realitzar hores extres com anteriorment també ens limitaven i noves contractacions, a no se que aquestes per formació, capacitació o d’altres raons objectives i justificades.

PRESTACIÓ D’ATUR

Com a novetat important, fins al 31 de gener de 2021, el % de percepció de la prestació seguirà essent el 70%, no hi haurà la baixada del 50% com marca la normativa normal de la prestació d’atur.

COMPATIBILITAT ATUR (PLURIOCUPACIÓ) I COMPENSACIÓ ECONÒMICA

A partir de l’entrada d’aquest RDL, els treballadors que realitzin un treball a temps parcial no afectat per les mesures de suspensió, no es deduirà de la quantia de la prestació la part proporcional al temps treballat.

A les prestacions dels ERTO’s del mes de març, el SEPE si que va deduir de la quantia de la prestació la part proporcional.

En aquests cas, el treballador tindrà dret a percebre una compensació econòmica amb un import equivalent al deixat de percebre per la deducció afectada. Aquesta compensació es farà e un únic pagament. Que ha de fer el treballador?

 • Presentar la sol·licitud, segons el model del SEPE i presentar-lo per la Sede Electrònica del SEPE. El termini per presentar-la es fins el dia 30 de juny de 2021. Si es presenta fora de termini serà denegada.
 • Termini de resolució de l’expedient per part del SEPE serà el 31 de juliol de 2021. Una vegada passada aquesta data sense tenir resolució manifestada, el treballador sol·licitant pot entendre que es desestimada la seva sol·licitud.

TREBALLADORS FIXOS DISCONTINUS. PRESTACIÓ EXTRAORDINARIA

Aquells treballadors fixos discontinus que hagin estat afectats per un ERTO de Força Major i que deixin d’estar afectats i no tinguin dret a les prestacions de desocupació tant les contributives o les de nivell assistencial, poden rebre una prestació extraordinària que s’abonaria en períodes mensuals i en la mateixa quantia que la última prestació contributiva per desocupació o la quantia mínima de la prestació contributiva.

Aquí us hem facilitat un resum una mica més extens i esperem que sigui clarificador, per prendre una decisió de les mesures que s’han de prendre a les vostres empreses, durant aquest mesos.

Notícia relacionada


Novetats laborals, Erto’s i ajudes als autònoms