Noves normatives en tramitació i les al.legacions presentades per hostaleria de Lleida en defensa del sector

El Departament de Turisme i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com l’Ajuntament de Lleida, estant tramitant l’aprovació o modificació de diferents normatives que afecten de manera molt important al sector hostaler.

Des del Servei Jurídic de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LLEIDA, com a associació empresarial més representativa del sector de l’hostaleria, s’han analitzat els texts proposats d’aquestes futures normatives, que han sortit a informació pública i s’ha presentat una bateria d’al·legacions en defensa del nostre sector.

Hem de destacar del projectes que han estat sotmesos a informació pública per part de la Generalitat de Catalunya les següents:

1. PLA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA 2017- 2021 (per accedir a la versió que es va sotmetre a participació cliqueu aquí)

El PLA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA 2017-2021 és el marc de referència per a les accions públiques de la Generalitat i dels Ajuntaments en matèria de seguretat alimentària, motiu pel qual aquest pla té molta incidència en el nostre sector.

Degut a la proliferació de les fires dels vehicles coneguts popularment com “food trucks”, i a l’augment de la celebració d’activitats de restauració de caràcter extraordinari, amb motiu de festes i revetlles populars i altres tipus d’activitats de restauració celebrats en pavellons esportius i altres espais municipals; s’ha al·legat, entre d’altres peticions, que es contempli expressament la vigilància i control d’aquestes activitats, ja que només es preveien les activitats “clàssiques” del nostre sector com la de bar i restaurant.
Us facilitem l’escrit d’al·legacions presentat

Les nostres al·legacions han estat estimades per l’Agència de Salut Alimentària de la Generalitat que preveurà en el text final del PLA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA uns referència explicita a les “food trucks”, i a la celebració d’activitats de restauració de caràcter extraordinari, amb motiu de festes i revetlles populars i altres tipus d’activitats de restauració celebrats en pavellons esportius i altres espais municipals, amb el consegüent control i inspecció d’aquestes activitats en la normativa i accions que desenvolupi la Generalitat.

2. PROJECTE DE REGLAMENT DE TURISME DE CATALUNYA.

La Direcció General de Turisme de la Generalitat ha fet una nova versió durant aquest estiu del Projecte de Reglament de Turisme de Catalunya que també ha sotmès a informació pública. Cal recordar que el Departament de Turisme a l’any 2015 ja va fer una primera proposta de Reglament contra la qual també vam presentar al·legacions. Degut que ara s’han introduït a la proposta de nou Reglament de Turisme de Catalunya, canvis molt importants, s’ha tornat ha sotmetre el text a informació pública.

Projecte de Reglament de Turisme de Catalunya (versió 2016)

Hem de posar de manifest que el Reglament de Turisme de Catalunya serà una normativa fonamental pel nostre sector, ja que regularà totes les activitats d’allotjament turístic com hotels, pensions, càmpings, apartaments turístics, etc., així com les noves figures que estan d’actualitat com l’habitatge d’ús turístic cedit sencer i per habitacions, i la nova figura de l’allotjament turístic singular.

HOSTALERIA DE LLEIDA ha presentat un escrit amb quinze al·legacions en contra de determinats articles, entre els quals destaquem l’oposició a la figura de l’habitatge turístic cedit per habitacions, unes reflexions sobre la nova modalitat de l’allotjament turístic singular, que pot ser una forma de legalitzar com a ús turístic qualsevol tipus d’espai, i que pot comportar una perduda de qualitat i una disminució de les garanties de seguretat als usuaris. També s’han fet, entre d’altres al·legacions, una sèrie de peticions per millorar la regulació dels càmpings.

Si voleu veure el text íntegre de les al·legacions presentades al Projecte de Reglament de Turisme de Catalunya, cliqueu aquí

Per últim, i com actuació en defensa del nostre sector, HOSTALERIA DE LLEIDA ha presentat al·legacions a la proposta d’Ordenança municipal de venda no sedentària de Lleida. Aquesta Ordenança regularà l’exercici de la venda no sedentària al municipi de Lleida i és d’aplicació als diferents mercats de Lleida, així com la venda ocasional d’aliments a la via pública mitjançant camions, food trucks, etc. Cliqueu aquí per veure la proposta d’Ordenança

Les al·legacions d’HOSTALERIA DE LLEIDA s’han basat en que per atorgar les autoritzacions s’exigeixi el compliment de la normativa vigent en matèria d’informació dels al·lèrgens i de defensa del consumidor a les “food trucks”, sens perjudici del compliment de la normativa vigent d’espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari, quan s’organitzen fires. També s’ha al·legat que han de complir tots els requisits fixats a la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene, per a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires, elaborada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que a la pràctica són les que es demanen als establiments de restauració.

Podeu veure les nostres al·legacions a la proposta d’Ordenança clicant aquí:

Per a més informació, podeu consultar al Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA.
Javier Portolés García
Tel. 973.24.88.58
e-mail: jportoles@hostaler.org