Noves mesures de suport al sector turístic i a l’hostaleria aprovades pel Consell de Ministres

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària, publicat al BOE del dimecres 23/12/2020.

Aquest Reial Decret Llei conté el Pla de Reforç per a l’hostaleria, el turisme i el comerç amb noves mesures que pretenen alleujar la situació d’empreses i autònoms relacionats amb aquestes activitats i atendre els seus costos fixos com els salaris, arrendaments o pagament d’impostos, entre altres, per a permetre que puguin mantenir la seva viabilitat i no es vegin abocats al tancament com a conseqüència de la pandèmia.

Tot i aquesta voluntat de recolzament al nostre sector, el Reial Decret Llei no contempla cap ajuda directa en forma de subvencions al turisme i a l’hostaleria i es limita a establir mesures pels arrendaments de locals i de caràcter fiscal i laboral.

A continuació us resumim les mesures previstes en aquest RDL 35/2020, que afecten el sector de l’hostaleria i turisme:

1.Mesures dirigides a arrendaments de locals de negocis:

En el cas que l’arrendador sigui empresa, entitat pública o un “gran tenedor” (propietari de 10 o més locals) si les parts no arribessin a un acord, l’arrendatari podrà sol·licitar abans del 31 de gener de 2021 a l’arrendador una de les següents alternatives:

 • Una reducció del 50% de la renda del lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma, les seves pròrrogues, i fins a un termini màxim de quatre mesos addicionals a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma.
 • Una moratòria en el pagament de la renda del lloguer durant el mateix període.

En cas que l’arrendador no sigui un “gran tenedor”, es podrà sol·licitar a l’arrendador, abans del 31 de gener de 2021 l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda. Les parts podran disposar de la fiança com a pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats.

No resulten aplicables aquestes mesures per a arrendadors que estiguin declarats en concurs de creditors o als qui aquestes mesures situarien en probabilitat d’insolvència o davant una insolvència imminent.

En aquest sentit, us recordem que la Generalitat ja va aprovar en matèria d’arrendaments mesures per la reducció del lloguer dels locals en cas de tancament per part de l’Administració o de mesures que redueixin l’aprofitament de l’immoble, (aforament, l’horari de funcionament, etc.)

2.Mesures de suport en l’àmbit laboral i Seguretat Social:

S’estableixen mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades als ERTO’S prorrogats automàticament fins al 31/01/2021 per a determinades activitats dels sectors de turisme, hostaleria i comerç. Les empreses amb ERTO Força Major Covid-19 prorrogats automàticament fins al 31/01/2021 l’activitat del qual es classifiqui en els codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE-09 -, següents:

 • 4634 (Comerç a l’engròs de begudes)
 • 5610 (Restaurants i llocs de menjars)
 • 5630 (Establiments de begudes)

Aquestes empreses queden exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social en els següents percentatges:

 • 85% de l’aportació empresarial reportada al desembre de 2020 i gener de 2021 en empreses de menys de 50 treballadors a 29/02/2020.
 • 75% en empreses de 50 o més treballadors a 29/02/2020.

3.Mesures en matèria tributària:

Ajornament de deutes tributaris:

Es concedeix l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des de l’1 al 30/04/2021 durant 6 mesos. Durant els 3 primers mesos de l’ajornament no es reportaran interessos de demora.

Reducció en 2020 del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i la quota reportada per operacions corrents del règim simplificat de l’IVA:

Reducció del 35% per a les següents activitats econòmiques:

 • Restaurants de dues forquilles.
 • Restaurants d’una forquilla.
 • Cafès i bars de categoria especial.
 • Altres cafès i bars.

Es preveu una exempció per a les retribucions en espècie del servei de menjador d’empresa, aplicable el consum de menjar tant en “delivery” com “take away”.

4.Línia d’Avals per a inversió i liquiditat:

El Consell de Ministres ha aprovat una línia d’avals per inversió i liquiditat per a garantir operacions d’autònoms i pimes del sector turístic, hostaleria i activitats connexes. Cobertura del 90% per a cobrir les seves necessitats de liquiditat i permetre la realització de noves inversions.

S’ha creat una Societat de Garantia Recíproca de caràcter exclusivament turístic.

S’estableixen 2 terminis d’amortització:

 • 8 anys per a ajudes públiques acumulades menors de 800.000€.
 • 6 anys per a quanties superior.

5.Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus:

Les empreses que generin activitat productiva en els mesos d’abril a octubre de 2021, amb treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes a la Seguretat Social.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org ).

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort