Nova normativa en la gestió i control de les malalties dels treballadors

S’ha publicat aquest setmana un Reial Decret on regula la gestió i control de les malalties dels treballadors, tant comunes com professionals, durant els primers 365 dies.

La data de vigència d’aquest RD serà a partir de l’1 de setembre del present.

La baixa mèdica la tramitarà el metge de capçalera, malaltia comuna, que hagi realitzat el reconeixement del treballador afectat i si es accident de treball la baixa mèdica la realitzara el metge de la mútua on esta associat.

Els partes de baixa i les comunicacions de confirmació de la mateixa, es realitzaran segons la durada que preveu el metge:

  1. En processos inferiors a 5 dies de baixa, el metge emetrà la baixa i l’alta en el mateix moment.
  2. Entre 5 i 30 dies naturals de baixa, emetrà la baixa i indicarà la revisió mèdica, que mai superarà els 7 dies naturals, si a la revisió tot es correcta emetrà l’alta i si encara no s’autoritza per anar a treballar, emetrà un segon comunicat de confirmació que no superarà els 14 dies naturals del següent.
  3. Entre 31 i 60 dies de baixa, emetrà la baixa i la revisió mèdica que no superarà els 7 dies naturals i després els comunicats de confirmació seran cada 28 dies.
  4. En processos de llarga durada, emetrà la baixa i la revisió mèdica que no superarà els 14 dies com a màxim i després els comunicats de confirmació seran cada 35 dies.

En tot cas, si es produeix una modificació o actualització del diagnòstic, s’haurà d’emetre un comunicat de confirmació amb la nova durada.

Tant les mútues com el servei públic de salut que hagin emès una baixa poden instar al Institut Nacional de la Seguretat Social la revisió de la consideració inicial de la contingència, és a dir, que si s’ha valorat com accident i desprès de fer proves la nova valoració indica que es contingència comuna es proposarà el canvi.

Durant el procés de malaltia els treballadors poden ser reconeguts pels inspectors metges per valorar la seva situació. La citació al reconeixement ha de comunicar-se amb una antelació de 4 dies hàbils. Si no acudeix i no es justifica es procedirà a la extinció del subsidi.

En el termini de 3 dies a partir del dia següent a la baixa i de confirmació, el treballador ha d’entregar la documentació a la empresa.

Si durant el període de baixa es produeix la finalització del contracte de treball, el treballador ha de presentar els partes de baixa a l’entitat gestora o la mútua, en el termini màxim de 3 dies.

El treballador haurà d’entregar el parte d’alta, 24 hores després d’haver-lo emes.

L’ Institut Nacional de la Seguretat Social ha de facilitar a la Tresoreria General de la seguretat social les dades de tots els treballadors que es trobin en una situació d’incapacitat temporal durant cada període de liquidació de quotes.

Es molt important tenir en compte tots aquest canvis normatius, ja que s’estableixen nous terminis de presentació dels documents de la incapacitat temporal i que s’han complir tant per part del treballador, empresa i gestoria/assessoria.