Nova llei de cambres de comerç

Les noves Cambres de Comerç són ja una realitat. El passat dimecres 2 d’abril es va publicar al BOE la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación que ve a substituir l’anterior legislació de l’any 1993 i incorpora varies novetats.

Segons la nova legislació, les Cambres de Comerç són corporacions de dret públic la finalitat de les quals és la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació així com la prestació de serveis a les empreses que exerceixen dites activitats.

Entre les principals novetats que inclou la nova normativa, s’han de destacar les següents:

Adscripció obligatòria d’ofici amb pagament voluntari de quotes:
Les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixen activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres en territori nacional formaran part de les Cambres Oficials de Comerç, Industria, Serveis i Navegació dins la circumscripció de les quals tinguin establiments, delegacions o agències, sense que d’això es desprengui cap obligació econòmica ni cap tipus de càrrega administrativa, procedint-se a l’adscripció d’ofici de les mateixes.

Increment de funcions:
Totes les funcions estan recollides a l’art. 5 de la nova normativa, entre les quals s’ha de destacar algunes com la participació amb les administracions competents en les accions i iniciatives de la Formació Professional Dual, gestionar els programes públics d’ajudes a empreses, així como col•laborar amb les Administracions Públiques en la simplificació administrativa dels procediments per a l’inici i desenvolupament d’activitats econòmiques empresarials.

Mínim, una Cambra de Comerç per província:
També es podran crear les Cambres de Comerç locals.

Creació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya:
Assumeix les competències de l’extint Consell Superior de Cambres i passa a ser un òrgan coordinador de la xarxa de cambres a Espanya i realitzarà el “Plan Cameral de Internacionalitzación” i el “Plan Cameral de Competitividad”.

Per últim, l’adaptació autonòmica a la nova normativa ha de concloure l’1 de gener de 2015.