Nova convocatòria ICO 2015

L’ Instituto de Crédito Oficial a posat en marxa la nova convocatòria per aquest 2015. Igualment que en les anteriors podran sol·licitar aquests préstecs els autònoms, les entitats públiques i privades (empreses, fundacions, ONG, Administració Pública), que realitzin inversions productives a Espanya i / o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger.

També podran sol·licitar finançament a través d’aquesta Línia dels particulars, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris per rehabilitar habitatges i edificis o reforma dels seus elements comuns.

Accions subvencionables
1. Liquiditat: les necessitats de circulant com ara despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.

2. Inversions productives dins de territori nacional:
– Actius fixos productius nous o de segona mà.
– Vehicles turismes, el preu no superi els 30.000 euros més IVA. els vehicles industrials podran finançar-se en un 100%.
– Adquisició d’empreses.
– Impost sobre el valor afegit (IVA) o Impost General Indirecte Canari (IGIC).
– Liquiditat amb el límit del 50% del finançament obtingut.
– Rehabilitació o reforma d’edificis, elements comuns i habitatges (IVA o impostos anàlegs inclosos) en el cas de comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i particulars.

Característiques
Depenent del concepte finançable, el client pot escollir entre les següents possibilitats:

1.Liquidesa 100%:
• 1 any amb 0 o 1 any de carència per al pagament del principal
• 2 anys amb 0 o 1 any de carència per al pagament del principal
• 3 anys amb 0 o 1 any de carència per al pagament del principal
• 4 anys amb 0 o 1 any de carència per al pagament del principal

2.Inversió i Rehabilitació d’habitatge:
• 1 any amb 0 o 1 any de carència per al pagament del principal
• 2 anys amb 0 o 1 any de carència per al pagament del principal
• 3 anys amb 0 o 1 any de carència per al pagament del principal
• 4 anys amb 0 o 1 any de carència per al pagament del principal
• 5 anys amb 0 o 1 any de carència per al pagament del principal
• 7 anys amb 0 o 1 any de carència per al pagament del principal
• 10 anys amb 0 o 1 any de carència per al pagament del principal
• 12 anys amb 0 o 2 anys de carència per al pagament del principal
• 15 anys amb 0 o 2 anys de carència per al pagament del principal
• 20 anys amb 0 o 2 anys de carència per al pagament del principal

Termini de realització
Es podran finançar les inversions que s’hagin realitzat prèviament a la signatura de la operació, sempre que aquestes no s’hagin iniciat abans de l’1 de gener de 2014.

Quantia
L’import màxim per client i any és de 12,5 milions d’euros, en una o diverses operacions.
Quan la destinació sigui Inversió podrà demanar sota la modalitat de préstec o de leasing que sigui Liquiditat se sol · licitarà sota la modalitat de préstec.

El client podrà triar entre un tipus d’interès fix o variable:
• Per a operacions a termini igual a 1 any: tipus fix o variable, més un marge de fins 2,30%
• Per a operacions a termini de 2, 3 o 4 anys: tipus fix o variable, més un marge de fins a 4,00%.
• Per a operacions a un termini superior a 4 anys: tipus fix o variable, més un marge de fins 4,30%

Lloc de presentació
Directament a les oficines dels principals entitats financeres establertes a Espanya.
Les sol licituds són estudiades, aprovades i formalitzades per entitats financeres en les condicions indicades.

Termini de presentació
Fins al 12 de desembre de 2015.

Normativa
Convocatòria