Nous canvis d’autònoms per aquest 2019

L’1 de gener va entrar en vigor el Reial decret llei 28/2018 , de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i ocupació. Com la informació sobre el tema és extensa, t’hem fet un breu resum amb totes les novetats per als autònoms en aquest 2019:

Cobertura amb una mútua
Des de l’1 de gener, els autònoms que cobreixen les seves prestacions amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), tenen l’obligació de fer-ho amb una mútua d’accidents de treball.
Disposen d’un termini de 3 mesos (fins al 30 de març de al 2019) per a tramitar-, i prendrà efectes l’1 de juny.

S’amplia la obligatorietat de cobertura, també, a l a contingència professional i al cessament d’activitat, a més de la cobertura de incapacitat temporal per contingència comuna, obligatòria fins a la data.

Excepcions

  • Treballadors per compte propi del règim especial del mar: poden optar per una mútua o per l’Institut Social de la Marina (ISM). D’aquest col·lectiu, també, són excepció els del grup tercer de cotització, que han de tenir la cobertura per contingències comunes amb l’ISM.
  • Socis de cooperatives, integrats en el RETA: si disposen d’un sistema de protecció intercooperatiu de prestacions socials complementari del Sistema Públic, que protegeixi les contingències d’accident de treball i malaltia professional, per cessament d’activitat i formació professional, no tenen obligació de cobertura al RETA.
  • Autònoms que cotitzen per tarifa plana: no estan obligats a cobrir la prestació per cessament d’activitat.
  • Autònoms amb 65 anys d’edat i 38 anys i sis mesos cotitzats o 67 anys d’edat i 37 de cotització: estan exempts de cotitzar, sense que computin les pagues extres per calcular els anys cotitzats.

Des de l’1 de gener, els autònoms que cobreixen les seves prestacions amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social, tenen l’obligació de fer-ho amb una mútua

Canvi en les bases de cotització

Base mínima: 944,40€ mensuals (increment d’un 1,25%)
Base màxima: 4.070,10 € mensuals (increment d’un 7%)

En aquesta taula s’indiquen els diferents tipus de cotització i les seves variacions anuals

DIFERENTS CASUÍSTIQUES

Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2019, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització és inferior a 2.052,00 euros mensuals, no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2019, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva mort, hagi hagut de posar-se al capdavant del negoci i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d’edat. En aquest cas no existirà aquesta limitació.

Els treballadors amb 48 o més anys l’1 de gener de 2019, podran triar les seves bases entre els 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals, llevat d’excepcions (que el cònjuge major de 45 anys que s’hagi fet càrrec del negoci d’un autònom mort, i en aquest cas estarà compresa entre 944,40 i 2.077, 80 euros al mes).
No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que, amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social 5 o més anys, des de l’1 de gener, tindran aquestes quanties:

a) Si l’última base de cotització acreditada ha estat igual o inferior a 2.052,00 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base entre els 944,40 euros mensuals i els 2.077,80 euros mensuals.

b) Si l’última base de cotització acreditada ha estat superior a 2.052,00 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base entre els 944,40 euros mensuals i l’import d’aquella incrementat en un 7%, amb el límit de la base màxima de cotització. S’aplicarà així, també, als treballadors autònoms que, amb 48 o 49 anys d’edat hagin exercitat l’opció que preveu l’article 132, apartat quatre.2, paràgraf segon, de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al any 2011.

Els autònoms que hagin cotitzat respecte de contingències comunes en règim de pluriactivitat i, tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el Règim General, així com les efectuades en el règim d’autònoms, per una quantia igual o superior a 13.822,06 euros, tindran dret a una devolució del 50% de l’excés que superi aquesta quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes.

Els autònoms que hagin emprat a 10 o més treballadors en algun moment de l’any 2018, i els autònoms que exerceixin les funcions de direcció i gerència que comporta l’acompliment del càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per a una societat de capital, la seva base mínima de cotització no podrà ser inferior a 1.214,10 € mensuals.

COTITZACIÓ EN ACCIDENT DE TREBALL I MALALTIA PROFESSIONAL

S’aplicaran els tipus de la nova tarifa aprovada per la Llei 42/2006 (disposició addicional quarta), en la redacció presentada en el Reial decret llei 28/2018.

TEMPS PARCIAL

Un any més, s’ajorna l’entrada en vigor de la possibilitat del treball autònom a temps parcial.

TARIFA PLANA D’AUTÒNOMS

Els autònoms que estaven cotitzant per tarifa plana (articles 31 i 32 de l’estatut del treball autònom) se’ls obliga a cotitzar per contingències professionals, no per cessament d’activitat (TAST) i formació professional.

Es fixa la tarifa plana en una quota única mensual de 60 euros (abans era de 50 euros), que comprendrà tant les contingències comunes com les contingències professionals. D’aquesta quota, 51,50 euros corresponen a contingències comunes i 8,50 euros a contingències professionals. Els autònoms que abans d’1 de gener de 2019 cotitzaven per cessament d’activitat, podran mantenir-la, i llavors serà obligatòria la cotització per formació professional.

MODIFICACIONS DE LA LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (LGSS)

A continuació, et detallem totes les novetats de la Llei General de la Seguretat Social:

a) Article 83.1 Opció empreses i autònoms:

Comentat anteriorment, es modifica el text per adequar-lo a l’obligació de protegir per part dels autònoms totes les cobertures amb una mútua, excepte els treballadors per compte propi en règim especial del mar, que poden optar per l’Institut Social de la Marina (ISM ) o una mútua.

D’aquest règim, per als del grup tercer de cotització, la cobertura per contingències comunes és obligatòria amb l’ISM.

b) Article 308. Cotització durant la situació d’incapacitat temporal i per contingències professionals:

A la incapacitat temporal amb dret a prestació econòmica, transcorreguts 60 dies des de la baixa mèdica, correspon pagar les quotes, per totes les contingències, a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, a l’entitat gestora o, si s’escau, al servei públic d’ocupació, amb càrrec a les quotes per cessament d’activitat.

S’especifica que si correspon assumir la cotització al servei públic d’ocupació, es fixaran mitjançant un coeficient aplicable al total de quotes per cessament d’activitat de tots els treballadors amb cobertura per aquesta entitat. Aquest coeficient es fixarà anualment en l’Ordre per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia salarial i formació professional per a cada exercici.

És aplicable a les baixes que s’iniciïn a partir l’1 de gener de 2019, ja que aquesta cotització és a càrrec de les quotes de CATA i la mateixa és obligatòria només des de tal data.

c) Article 311. Cotització dels autònoms amb 65 o més anys d’edat:

Estableix l’exempció de cotitzar als autònoms amb 65 anys d’edat i 38 anys i sis mesos cotitzats, o 67 anys d’edat i 37 de cotització, sense que computin les pagues extres per calcular els anys cotitzats.

d) Article 316. Cobertura contingències professionals RETA:

Modifica el precepte per adequar-la a l’obligatorietat de la seva cobertura.

e) Article 327.1 Objecte i àmbit d’aplicació de la prestació per cessament d’activitat (CATA):

Tècnica per adequar a l’obligatorietat de la cobertura d’CATA.

f) Article 329 Acció protectora del cessament d’activitat de treballador autònom:

S’inclou dins de les prestacions que cobreixen el cessament d’activitat el pagament de les cotitzacions per totes les contingències des del dia 61 de la baixa, quan es té dret a la prestació econòmica d’incapacitat temporal.

g) Article 337.1 i 4 Sol·licitud i naixement del dret a la protecció per cessament d’activitat:

Totes dues són tècniques, donada la modificació que es va realitzar en la data d’efectes de les altes i baixes dels autònoms. La prestació de cessament d’activitat es causarà, bé el dia següent a la baixa en el RETA, bé el primer dia del mes següent a la baixa.

Aquesta circumstància es deu al fet que els autònoms, des del 1 de gener de 2018, poden causar fins a tres altes i baixes en l’any amb efectes des del dia en què concorrin els requisits i condicions de la seva inclusió en el RETA, per a les altes, i des de la data del cessament en l’activitat, per les baixes, en lloc del primer dia del mes per a les altes i últim de mes per les baixes. A partir de la quarta alta i baixa, i als efectes són des del primer dia del mes.

h) Article 338.1. Durada de la prestació:

S’amplia i pot arribar fins als 2 anys.

j) Article 344. Tipus de cotització CATA:

Estableix que el tipus de cotització no podrà ser inferior al 0,7 ni superior al 4%, però mai s’aplicaran increments o decrements superiors a 0,5 punts.

k) Article 350 Jurisdicció competent i reclamació prèvia:

Regula que, de formular-se reclamació prèvia davant els acords de la mútua respecte al reconeixement, suspensió o extinció de la prestació, així com el pagament, hi haurà un òrgan que emetrà informe vinculant, compost per representants de la mútua, de les associacions d’autònoms i de l’Administració de la Seguretat Social. Les mútues hauran de prestar suport financer i administratiu a aquesta comissió. Si la reclamació prèvia no és a la mútua, llavors no hi ha comissió.
Aquesta modificació precisa desplegament reglamentari per conèixer amb exactitud el funcionament.

*font Asepeyo