Convocatòria del programa d’ajudes a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

S’ha obert la convocatòria de sol·licitud dels ajuts del Pla Movalt per part del  Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital amb l’objecte de promoure la implantació de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics, tant en la modalitat d’adquisició directa com d’operacions de finançament per rènting, incloent, aparcaments o estacionaments públics permanents, zones d’estacionament d’empreses o infraestructura en via pública, fomentant amb això la penetració de la mobilitat elèctrica i, per tant, la sostenibilitat en el sector del transport, la disminució de les emissions de CO2 i contaminants i la millora de qualitat de l’aire, així com l’estalvi i la diversificació de l’energia en el sector del transport i la consegüent reducció de la dependència del petroli.

Beneficiaris
a) Les empreses privades, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres tipus de persones jurídiques tal que el seu número d’identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.

b) Les entitats locals i les entitats públiques vinculades o que en depenen.

c) Les administracions de les comunitats autònomes i les entitats públiques vinculades o que en depenen.

d) Altres entitats públiques vinculades o dependents de l’Administració General de l’Estat.

Accions subvencionables
Els ajuts es destinaran a la implantació de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics esmentats anteriorment, tant en la modalitat d’adquisició directa com d’operacions de finançament per rènting.

De manera orientativa, es podrà, desplegar una infraestructura de recàrrega convencional, lenta, semiràpida, ràpida i ultra ràpida, per als següents usos:

  • Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.)
  • Ús privat en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per donar servei a la seva pròpia flota.
  • Ús públic en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per donar servei als seus treballadors i clients.
  • Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i empreses.
  • Ús públic en xarxa de carreteres.

Característiques
Els ajuts atorgats a l’empara del Programa, s’instrumentaran sota la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació.

Dotació pressupostària
15.000.000 d’euros.

Quantia
L’import de l’ajut concedit no podrà resultar en cap cas de tal quantia que superi el cost de la inversió a realitzar.

Una quantia equivalent al 60% de la inversió elegible (IVA o IGIC no inclòs) en el cas d’entitats públiques que no desenvolupin cap tipus d’activitat comercial o mercantil i Petites empreses, i un 40% de la inversió elegible (IVA o IGIC no inclòs) per a la resta d’empreses.

Lloc de presentació
Les sol·licituds per a la participació en el present programa s’efectuaran de manera telemàtica a través de l’aplicació que estarà disponible a la seu electrònica de l’IDAE (https://sede.idae.gob.es/lang/).

Termini de presentació
Des de l’activació del sistema telemàtic de gestió d’ajuts, que serà convenientment notificat en data i hora per l’IDAE, a través de la pàgina web del mateix, allotjada a la seu electrònica de IDAE fins a la finalització de la vigència de la convocatòria d’ajudes que serà al 31 de desembre de 2018.

Normativa
Convocatòria
Extracte de la Convocatòria (BOE 14 de 16.01.2018)
Bases reguladores (BOE 315 de 28.12.2017)