Moratòria fiscal de sis mesos i crèdits per a pimes i autònoms

Tindran l’opció de retardar durant sis mesos l’abonament de tributs com l’IRPF, l’IVA o Societats. Pel que fa a la taxa turística, no es liquidarà fins al’octubre

Dintre de les mesures que l’últim Consell de Ministres ha aprovat per a abordar la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus es troba la flexibilització dels ajornaments de pagament d’impostos d’autònoms i PIMES. Gràcies a aquesta iniciativa, podran retardar el pagament de fins a 30.000 euros d’IVA, retencions d’IRPF i d’Impost sobre Societats.

  • Es concediran ajornaments de deutes tributaris que es trobin en període voluntari de pagament des d’avui, 13 de març, fins al 30 de maig de 2020
  • L’ajornament es concedirà prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties i fins a un màxim de 30.000 €.
  • Es permet també l’ajornament de retencions i ingressos a compte -fins ara s’inadmetia-, així com pagaments fraccionats i IVA.
  • Això afecta només a PIMES –volum d’operacions de 2019 que no superi 6.010.121,04 €-
  • Termini de sis mesos, i sense meritació d’interessos de demora en els 3 primers.

La clau està que el retard dels pagaments es podrà demanar sobre impostos que fins ara tenien la consideració d’INAJORNABLES a la Llei General Tributària. Però el RDL aprovat modifica aquest aspecte, el qual permetrà a autònoms i PIMES ajornar el pagament de retencions d’IRPF (Models 111 -retencions de treballadors- i un model 115 -retencions de lloguers-), quotes repercutides d’IVA i pagaments fraccionats de l’Impost de societats i renda.

Per una altra banda, es disposa una línia de finançament específic a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per import de 400 milions d’euros per a atendre les necessitats de liquiditat d’empreses i autònoms del sector turístic, així com de les activitats relacionades, com ara allotjaments i restauració, que estiguin particularment afectades per la crisi.
Us anirem informant a mesura que es rebi més informació.

TAXA TURÍSTICA
L’ajornament en el pagament de la taxa turística significa que els hotelers no hauran de liquidar l’impost amb la Hisenda catalana fins al mes d’octubre.