Modificació de les tarifes a l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (Taxa Turística) a partir de l’1 de Juliol de 2020

Es publica al DOGC de 30 d’abril la modificació de les tarifes de l’Impost sobre les estades en establiments turístics “TAXA TURÍSTICA” a partir de l’1 de juliol de 2020.

Com ja sabeu, la quota s’obté de multiplicar el nombre d’estades pel tipus de gravamen corresponent segons el tipus d’establiment, d’acord amb la tarifa següent:

Nova tarifa a partir 1 juliol 2020.
Tarifa anterior fins al 30 juny 2020.

*La tarifa especial és aplicable a les estades en els establiments que, dins un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten activitats de joc i apostes.
**En el supòsit de reserva anticipada de l’allotjament, la tarifa aplicable és la vigent en el moment de fer la reserva sempre que se satisfaci en aquest moment l’import de la reserva i de l’impost.
***S’afegeix un recàrrec a la ciutat de Barcelona, que s’ha d’establir per ordenança municipal i publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

RECORDEM

Facturació: s’ha de consignar en la factura emesa als clients, de manera diferenciada de la contraprestació dels serveis, l’import de la quota de l’impost amb indicació del nombre d’unitats d’estada i tipus de gravamen aplicat.
A la quantitat obtinguda s’ha d’aplicar l’IVA corresponent (en aquest cas del 10%).