Modificació de la convocatòria d’ajuts del Pla Movalt, per l’adquisició de vehicles d’energies alternatives

Fa unes setmanes ja us vam informar de la convocatòria dels ajuts del Pla Movalt, per l’adquisció de vehicles d’energies alternatives. D’aquesta convocatòria s’ha modificat el punt 1 de l’apartat Tercer: “Pressupost, finançament i compatibilitat d’ajudes” de la Resolució de data 21 de novembre de 2017 d’aquesta Direcció General, per la qual s’estableix la convocatòria del programa d’ajudes per a l’adquisició de vehicles de energies alternatives (Pla MOVALT Vehicles), que queda redactat així:

Aquest programa està dotat inicialment amb un pressupost màxim que ascendeix a la quantitat total de 20.000.000 euros, amb origen a la partida 20.18.425A.741 dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017 nominativa per l’IDAE per a finançar actuacions de suport a la mobilitat basada en criteris d’eficiència energètica, sostenibilitat i impuls de l’ús d’energies alternatives inclòs la constitució d’infraestructures energètiques adequades, establint un límit de pressupost de 600.000 €, dins d’aquest pressupost màxim, per al cas de les motocicletes elèctriques (L3e, L4e, L5e).

En cas d’esgotament del pressupost disponible, sempre que no hi hagués expirat la vigència del programa i prèvia l’aprovació de dotació addicional de fons mitjançant acord del seu Consell d’Administració, i publicació del corresponent extracte corregit de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat , es pot ampliar el pressupost del Programa. Es considera esgotat el pressupost, quan s’efectuï el registre de l’última sol·licitud d’ajuda que totalitzi l’import assignat al Programa. No obstant l’anterior, amb posterioritat a aquest moment, podran seguir registrant-sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d’entrada, supeditades al fet que es produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds d’ajuda prèvies, que poguessin alliberar pressupost. En cap cas, la presentació d’una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a l’entitat sol·licitant, fins que no es validi la sol·licitud. La possibilitat de continuar presentant sol·licituds finalitzarà definitivament amb data límit el 30 de juny de 2018.

Normativa
Modificació de la Convocatòria (BOE 305 de 16.12.2017)
Convocatòria
Extracte de la Convocatòria (BOE 289 de 28.11.2017)
Bases reguladores (BOE 277 de 15.11.2017)